ففتا
Category archives for: موزیک

هارون اندیشورنینگ قوشیغی

هارون اندیشور قوشوغی

موسیقی تخاری که امروز بنام سبک قطغنی معروف گردیده، آمیزه یی است از سبک های موسیقی ازبکی، ترکمنی وبد

موسیقی تخاری که امروز بنام سبک قطغنی معروف گردیده، آمیزه یی است از سبک های موسیقی ازبکی، ترکمنی وبدخشی، که تاثیرات دوجانبه بین موسیقی شهری وموسیقی تخاری را بر همدیگر به وضاحت مشاهده مینماییم. همجواری شهر های بزرگ و انس مردم نسبت به این سبکها سبب گردیده که تا دور دستها در میان مردمان، رواج […]

صفدر توکلی

اوغانستان تورکستان قوشوقلری – خواندن های تورکستان افغانستان

شیرعلی جوره یف

اوزبیکستان قوشوقلری – خواندن های اوزبیکی اوزبیکستان

الوغ بیگ صابروف

ملا تاج محمد سرپُلی

قوشمه قوشوقلر – خواندن های دوگانه یی

تورکمنچه قوشوقلر – خواندن های تورکمنی

Search Archive

Search by Date
Search by Category
Search with Google

Photo Gallery

© 2018 ففتا. تمام حقوق محفوظ و متعلق به ففتا است. ورود - میزبانی وب آی پی پلنز

مقالات منتشره در سايت ففتا بيانگر نظريات نويسندگان آن است و فدراسیون فرهنگی توركان افغانستان مسئوليت آنرا ندارد. ازطرف اداره سايت