ففتا

جنرال دوستم درکمینگاه یک توطـئهٔ بزرگ

 

عارف عرفان
ــــــــــــــــــــــ

جنرال دوستم درکمینگاه یک توطـئهٔ بزرگ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در بستر استراتیژی جهانی آمریکا وشرکای آن در حوزه “محوریت آسیا”Asia pivot افغانستان، یکی از کلیدی ترین و با اهمیت ترین منطقهٔ ژئواستراتژیک را در بازیهای رقابتی میان ابرقدرتهای جهان وکشورگشایان تشکیل میدهد.

شمال دهلیزگاه اصلی این استراتیژی است. در تداوم ترور های زنجیرهٔ و برنامه ریزی شده سران و فرماندهان جمیعت، جنرال دوستم یکی از بارزترین ستون مقاومت بازدارنده درین چرخهٔ استراتیژیک محسوب میگردد‌.

موج سواری ها و شنا های خلاف امواج متعارف سیاسی در خارج از اتمسفیر ارگ ،رفتار های مستقلانه این ارتشمرد کار آزموده برای درهم کوبیدن مستدام گروه های تروریستی در شمال و انهدام پایگاه های تروریستی در آن بلاد، موقعیت او را در راستای اهداف “گسترهٔ تروریسم درشمال “در آنسوی خط قرمز ترسیم نموده بود. هکذا برنامه ریزی کمین برای امحای فزیکی جنرال در امتداد راه ولسوالی غورماچ چندان غافل انگیز نبود و بطرز تصادف بارنخست جنرال ازین تله پرش نمود.
بلافاصله جنرال یی از دام رهیده خواستار تحقیق ومحاکمهٔ مقامات عالیرتبه امنیتی وکاربرد تغییرات ساختاری نظام گردید.

تداوم یخبندی درمناسبات جنرال باارگ وبن بستهای ایجاد شده، پندار های واکنشی از سوی جنرال و ضرورت سریع جابجای گروه های تروریستی از جمله لشکریان شکست خورده در سوریه وعراق در شمال وایجاد معبرگاه های معین بسوی چین ، روسیه وآسیای میانه بویژه پس از سقوط “حلب ” به مثابه ممثل لیننگراد ثانی که شکست مفتضحانه غرب، زایش جهان نوین ودنیای چند قطبی را بشارت داد ، اینها همه شکل دهنده اتمسفیر جدید سیاسی در شمال افغانستان بود واز ضرورت فوری تغییرات در شمال در راستای اهداف تلافی جویانه شکستهای غرب در خلیج سخن میگفت.
.
فاز نخست” ترور شخصیتی “جنرال دوستم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جنرال دوستم از جمله شناخته شده ترین سپاهیان افغانستان است که طی چهار دهه پیکار وحضور سیاسی اش در میدان رزم ، نام اش با واژه های جسارت،صداقت ،پاکی ، عیاری، ایثارگری ، فداکاری، مردانگی و ناموس داری گره خورده و در سینه های مردم نقش بسته است.

او سالهاست که بدون کوچکترین لغزش اخلاقی درفش دفاع از خاک ونوامیس ملی را بردوش داشته ودرین راه قربانی های عظیم بجا گذاشته است . جنرال پیادهٔ عادی تختهٔ شطرنج سیاست افغانستان بود که با زور شمشیر خویش هزاران گذرگاه پرمخاطره را مردانه وار طی کرد ودر مقام وزیر رسید، و تا همین اکنون چون دژ استوار وشکوهمند دربرابر هیولای تروریستی ولشکریان نیابتی دشمنان افغانستان ایستاده است.
او دیگر به مثابهٔ مدافع صدیق وطن در قلبهای هموطنان مان ره گشوده و تا پایانی ترین لایه های زمین ریشه گسترده بنا برآن دیگردستان خون آلود شکارچیان وحامیان تروریسم از آستین بیرون آمده و قادر نیستند تا کرارآ بصورت فزیکی قتل او را برنامه ریزی نمایند ، ازینرو به روش های ماکیوالیسم وتاکتیک های ننگین دست یازیده و بطرز مضحک یکی از کثیف ترین بازیها را برای درهم شکستن شخصیت،اعتبار ومعنویات این وطنپرست پرشور وفرزند راستین خلق افغانستان برگزیده و یکتن از بازیگران نو کاره و بی تجربه را در ازای وعده های ثروت وقدرت بنام«احمد ایشچی» درین نمایشنامه شرم آور برگزیده اند.

در راستای برنامهٔ حذف سیاسی جنرال دوستم ،احمد ایشچی دریک بازی بزرگ وسهمگین در بیان گویا “آزار جنسی” از سوی جنرال که در فرهنگ سنتی جامعه ما ادای آن بویژه در پردهٔ تلویزیون دل شیر میخواهد، باخونسردی کامل ولبهای پرشگوفه وتبسم بار و روایت یک داستان نا متجانس، متناقض وتصنعی که هیچ آمیزه وهمخوانی با شخصیت شناخته شدهٔ جنرال دوستم ندارد ، شرف، حیثیت و وقار خویش را در برابر ملیونها انسان به حراج گذاشت وبرای خود شرم خریداری کرد!

سرگذشت احمد ایشچی،روابط و پیشینهٔ تنگاتنگ او با اصحاب قدرت در ارگ، تقرر فرزند ارشد او به حیث ولسوال «اقچه »و واگذاری آن ولسوالی برای طالبان ،متعاقبآ برکناری او از سوی جنرال دو ستم وتقرر مجدد او از سوی مقامات ارگ به حیث ولسوال« خواجه دکو » وتبدیل آن ولسوالی به میدانگاه رزمی طالبان، اندوختن بی پیشینه و یکباره گی سرمایه های قارونی احمد ایشچی ،همه وهمه رشته هایی اند که سرنوشت خانواده ایشچی را با دشمنان مردم افغانستان وحامیان تروریسم واضحآ پیوند میدهند، ازینرو گزینش احمد ایشچی به مثابه کارگردان نه چندان لایق این نمایشنامهٔ‌ مضحک، تصادفی بنظر نمی رسد.

صدای مهیب بلند گویان حقوق بشر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یکی از بارزترین فاکتورهایی که بطلان نمایشنامه ناکام احمد ایشچی را آفتابی میسازد، مظلوم نمایی ها وصدای هماهنگ وهمزمان نمایندگان غرب برای داد خواهی احمد ایشچی است. این صدا ها از حنجره های برتافته شد که چتر پرورشی و محافظتی را برای گروه های تروریستی داعش در سوریه گسترده بودند وتا آخرین لحظات کوچیگری این گروه تروریست از حلب سوریه ، از دولتهای روسیه ،سوریه ومتحدین برای آنها پناه مطالبه مینمودند. ‌تعجب انگیز است که روزانه صد ها جنایت عریان ومستند در اطراف واکناف سیاره مان ،منجمله جامعهٔ فلک زده وجنایتبار افغانستان اتفاق می افتد که سراغی ازین بلند گویان حقوق بشر بنظر نمی رسد اما در یک ادعای واهی ونا مستند ، این کمین اندازان کهنه کار درین وادی گرگان ، چون کرگسان ولاشخوران بر بالای “تنبان ” احمد ایشچی سایه انداخته و تقاضای بررسی موضوع خیالی را نموده تا دامی برای گرفتاری جنرال دوستم پهن کرده باشند.

بازتاب بازیهای آتش افروزانه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رخ بازی ترسیم کننده دورنمای جهنمی در مقیاس کُل کشور، بویژه دهلیزگاه کنونی استراتیژی شمال بازور آزمایی غرب از یکسو و روسیه، هند چین، ایران وپاکستان از سوی دیگر میباشد. در راستای برنامه ریزی قصر سفید وبه استناد افسر باز نشسته پنتاگون این جنگ ویرانگرنیم قرن تداوم خواهد یافت که بدون شک این اژدهای جنگی جمع بیشماری از مردمان مانرا تا آن زمان خواهد بلعید.

تکرار برنامه های دسیسه انگیز و فقدان مراجع عدلی و قضایی بیطرف برای برسی ادعا های واهی وتوهم انگیز احمد ایشچی ،هیچگونه پُل عقبی برای جنرال دوستم باقی نمی گذارد جز اینکه جنرال ، شمال را به« غزه » ثانی مبدل نماید. بیگمان در وضع بحرانزای کنونی اتخاذ چنین رویکرد مجبره خسارات بزرگی را بر پیکر دولت مافیای کابل ومردمان ستمدیده افغانستان تحمیل نموده وضرورت تغییرات وبازنگری سیاسی و هوشمندانه را از سوی کاخ و حامیان ان در دستور روز قرار میدهد.

گزینه هایی که برای مردم افغانستان وبرای نجات شان باقی می ماند بسیج سراسری وحمایت قاطع از پیشقراولان نبرد، فرزندان راستین ووطنپرستان واقعی کشور بویژه آنانیست که در آزمونگاه نبرد، شجاعت ،دلیری ووطنپرستی خویش را به اثبات رسانیده اند.

جنرال دو ستم که به واکنش خشماگین ارگ وحامیان تروریسم جهانی مبدل شده است ،بی هیچ گمانی گناه بزرگ وطنپرستی وحمایت از خاک ووطن را بدوش کشیده است. اوچون ستون پولادین در برابر تروریسم قد برافراشت، لذا او فرزند راستین وطن است.

او در پراتیک سیاسی از فراز های قومی عبور نموده و متعلق به همه ساکنان کشور بوده دفاع از او وظیفه ووجیبهٔ هر انسان وطنپرست است!

آن نخل ناخلف که تبر شد ز ما نبود؛؛
عارف عرفان
لندن دسامبر ۲۰۱۶

Short URL: http://www.turklar.com/?p=15473

Posted by on دی ۳ ۱۳۹۵. Filed under تازه ها, مقالات. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Search Archive

Search by Date
Search by Category
Search with Google

Photo Gallery

© 2017 ففتا. تمام حقوق محفوظ و متعلق به ففتا است. ورود - میزبانی وب آی پی پلنز

مقالات منتشره در سايت ففتا بيانگر نظريات نويسندگان آن است و فدراسیون فرهنگی توركان افغانستان مسئوليت آنرا ندارد. ازطرف اداره سايت