ففتا

فیصله نامه اجلاس شوراى عالى ایتلاف براى نجات افغانستان!

 

 

 

بسم الله الرحمٰن الرحیم
فیصله نامه اجلاس شوراى عالى ایتلاف براى نجات افغانستان!
ان الله یأمرکم ان تؤدو الامانات الى اهلها.
با توجه به شرایط دشوار سیاسى امنیتى کشور وروند غیر قانونى ایجاد شده در اجراءات حکومت وحدت ملى ، با درک آسیب پذیر شدن شیرازه وحدت ملى و فاصله بین حکومت ومردم ، وجریانهاى سیاسى ، به منظور جلو گیرى از فروپاشى نظام و هرج ومرج سیاسى واعاده اعتماد ملى قرار شد که اجلاسى براى تبیین راهکار آینده ، از مسؤلین وجریانهاى مؤثر همسو دایر وتصامیم مقتضى اتخاذ گردد.
در این اجلاس که به اشتراک هیأت رهبرى حزب وحدت اسلامى مردم افغانستان ، جمعیت اسلامى افغانستان وجنبش ملى اسلامى افغانستان تدویر یافت موارد آتى به تصوب رسید.
۱- براى مدیریت بحران فعلى کشور وارائه راهکار هاى بعدى شورایى متشکل از رهبران طراز اول جریان هاى یاد شده تحت نام ( شوراى عالى ایتلاف براى نجات افغانستان ) تشکیل میگردد.
۲- تعداد اعضاى شوراى عالى ایتلاف براى فعلاً ( ٣٠ ) نفر که از هرجریان ده نفر و در آینده قابل توسعه میباشد.
۳- اتحاد ویا همکارى با ایتلاف ها وجریان هاى سیاسى مؤثر دیگر کشور با مشورت وتفاهم شوراى عالى ایتلاف تصویب میگردد.
۴- شوراى عالى ایتلاف براى پیشبرد امور مربوطه تعداد ( ٨ ) کمیته ویک بورد سخنگویان ویک دفتر مرکزى در کابل ایجاد مینماید.
کمیته هاى هشتگانه
۱- کمیته اجراءات سیاسى و روابط بین المللى
۲-کمیته روابط با جریانهاى سیاسى داخلى وامور استراتژیک
۳- کمیته امنیتى و مدیریت بحران
۴- کمیته فرهنگى وامور رسانه ها
۵- کمیته مالى وادارى
۶- کمیته حقوقى وامور زنان
۷- کمیته امور علماء وروحانیون
۸- کمیته امور جوانان ومحصلین
در راس هریک از کمیته هاى هشتگانه یک نفر از اعضاى شوراى عالى ایفاى وظیفه میکند.
اعضاى بورد سخنگویان مواضع سیاسى شوراى عالى را انعکاس میدهند.
دفتر مرکزى امور مربوط به شوراى عالى وکمیته هاى هشتگانه و بورد سخنگویان را تنظیم و مدیریت میکند.
اولویتهاى اساسى شوراى عالى ایتلاف

۱- باز گرداندن اعتماد ملى بین اطراف وجهت هاى سیاسى داخل حکومت و جهت هاى ملتزم به نظام و قانون اساسى کشور
۲- تلاش براى تقویه نیروهاى دفاعى کشور جهت مقابله مؤثر در برابر جریانهاى تروریستى وجنگ طلب
۳- حمایت مؤثر از پروسه صلح وثبات در کشور
۴- با توجه به عدم تناسب طرح امنیتى و وضع الجیش اردو و نیروهاى امنیتى کشور وسرایت جنگ ها در طى یکسال اخیر به مناطق شمال ، ارائه طرح جامع امنیتى وادارى براى مناطق مرکزى و مناطق شمال ، شرق ، جنوب و غرب کشور.
۵- حمایت از تطبیق کامل مندرجات توافق نامه حکومت وحدت ملى ، بین تیم تحول وتداوم وتیم اصلاحات وهمگرایى
۶- تلاش براى اعاده صلاحیت هاى معاون اول ریاست جمهورى و وزراء مطابق قانون اساسى و تشکیلات اساسى مصوبه پارلمان کشور واجراء صلاحیت هاى رئیس ومعاونین ریاست اجرائیه مطابق چار چوب توافقنامه حکومت وحدت ملى
۷- تلاش براى غیر متمرکز سازى اجراءات بودجوى نظام در سطح وزارت خانه ها مطابق وعده هاى انتخاباتى و اعطاى بودجه انکشافى ، صلاحیت هاى اجرائیوى به ولایات در روشنایى ماده ١٣٧ قانون اساسى کشور
۸- تلاش براى تطبیق انکشاف متوازن وتامین مشارکت ملى در امر گزینش کادرهاى امنیتى ودفاعى وامور ملکى
۹- یکى ازنقایص جدّى نظام سلب شدن اعتماد مردم از پروسه انتخابات است که در حکومت وحدت ملى نیز این نقیصه رفع نگردید و در گزینش کمیشنران ودار الانشاء انتخابات و نیز کمیسیون اصلاحات ادارى با جهت هاى داخل حکومت ، بطور خاص وداخل نظام بطور عام مشورت هاى کافى صورت نگرفته وابهامات جدٌى وجود دارد ، شوراى ایتلاف ضمن تأکید بر بر گذارى به موقع انتخابات ریاست جمهورى ، ولسى جرگه شوراهاى ولایتى و ولسوالى و شهرداریها ، در جهت اصلاح تعیینات نهاد هاى فوق الذکر طرحهاى خویش را ارائه مینماید
۱۰- حمایت از اعلامیه رهبرى جمعیت اسلامى در ماه رمضان ١٣٩۶
۱۱- با توجه به ناکامى ارگانهاى امنیتى ودفاعى در امر تأمین امنیت سراسرى ومهار گروه هاى تروریستى ، کوشش بعمل میاید که تغییرات اساسى در این ارگانها رونما گردد
۱۲- تامین حقوق سیاسى و شهروندى وآزادیهاى مدنى مردم و آزادى بیان ، واندیشه و آزادى اجتماعات مدنى در روشنى قانون اساسى کشور.
◇مطالبات شوراى عالى ایتلاف براى نجات افغانستان
مطالبات ازجامعه جهانى
۱- با توجه به این که افراطیت وتفکر تکفیرى دشمن انسانیت است ، از جامعه جهانى میخواهیم که در برابر تروریزم بین المللى وافراطیون مواضع شان را توحید کنند وهرگونه تقسیم تروریزم به خوب وبد ، در راستاى منافع کوتاه مدت ویا دراز مدت کشورهاى بخصوص ، اوضاع را بد تر نموده وغیر قابل کنترل میسازد.
۲- سیاست سنتى وتاریخى افغانستان ، استقلال و بى طرفى کامل در منازعات بین المللى ومنطقه اى و همکارى و دوستى با همه کشور هاى جهان بر اساس منافع متقابل بوده ، بناءً از جانب امریکا ومتحدین شان وروسیه ومتفقین شان میخواهیم که با رعایت این اصل واحترام گذاشتن به استقلال وبى طرفى افغانستان ، بخاطر امنیت جهانى و مهار تروریزم بین المللى بامردم افغانستان همکارى نمایند.
◇مطالبات از حکومت وحدت ملى واداره ریاست جمهورى
۱- قانون شکنى ، اقدامات فرا قانونى ، اعمال سلیقه هاى شخصى از سوى رئیس جمهور ، مداخله واجراءات غیر قانونى از جانب مشاورین ریاست جمهورى در وزارتها ونهادهاى قانونى و مداخله در صلاحیت وزراء وروئساى مستقل اوضاع را بسوى هرج ومرج وپاشیدگى سوق داده ، فلهذا از رئیس جمهور محمد اشرف غنى میخواهیم که تمامى اقدامات فراقانونى خویش را متوقف نموده وبه قانون اساسى کشور وصلاحیتهاى قانونى وزراء ورئساى مستقل احترام بگذارد.
۲- مبناى مشروعیت حکومت وحدت ملى انتخابات وراى مردم و چهار چوب توافقنامه حکومت وحدت ملى بوده ، لذا از رییس جمهور غنى میخواهیم که هردو پایه مشروعیت نظام را حفظ و مشارکت تیم اصلاحات و صلاحیت معاون اول ریاست جمهورى را در روشنایى قانون اساسى وصلاحیت معاونین ریاست اجرائیه را در چار چوب توافقنامه حکومت وحدت ملى تسجیل نموده واحترام بگذارد.
۳- تامین امنیت سر تاسرى پایه همه برنامه هاى انکشافى وانتخابات هاى آینده هست ولى متاسفانه نه تنها امنیت در جنوب وشرق وغرب تامین نشد که طى یکسال اخیر جنگ تمام عیار در ولایات شمال وشمال شرق از فاریاب تا بدخشان گسترش یافت ، فلهذا از رییس جمهور میطلب ایم که به طرح هاى اعضاى شوراى امنیت ملى گوش داده وآن را عملى نماید ، تنها با چند نفر معین ، مورد اعتماد نهاد ریاست جمهورى و بیخبر از اوضاع سیاسى امنیتى ، کشور اداره نمیشود.
۴- انتخابات حق مشترک همه طرفها ى سیاسى ومشارکت در ساختار اداره ملکى حق همه مردم است ودر تعین کمیسونهاى انتخابات واصلاحات ادارى با همه طرفها مشورت نشده فلهذا از رئیس جمهور میخواهیم که باید در تعیینات آن تجدید نظر صورت گیرد در غیر إن اعتماد مردم به دونهاد یاد شده اعاده نخواهد شد.
۵- ناکامى مسؤلان دفاعى وامنیتى در مهار نا امنی ها در سراسر کشور برهمه ملت واضح است ، فلهذا از آقاى رئیس جمهور اشرف غنى میخواهیم که تغییرات بنیادى را در مدیریت نیروهاى دفاعى وامنیتى بمیان بیاورد.
۶- رسیدگى درست و کافى به خانواده هاى شهداء وقربانیان جنگ اعم از ملکى ونظامى رعایت عدالت وشفافیت در بررسى دوسیه زندانیان.
۷- بررسى عادلانه شفاف وبیطرفانه حادثه ولسوالى غرماج ، سوء قصد علیه جان معاون اول ریاست جمهورى که درجریان آن ۵۴ نفر شهید و ٩٢ نفر دیگر زخمى گردید ، توسط یک هیأت با صلاحیت حقیقت یاب باید صورت گیرد.
۸- از حکومت ورئیس جمهور میخواهیم که عاملین بر خورد خشونت آمیز با تظاهرات مدنى مردم کابل در جمعه ١٢جوزاى ١٣٩۶ وپلان انتحارى خصمانه در جریان مراسم تدفین شهید سالم ایزد یار وحوادث بعدى آن و مسجد جامع الزهراء را شناسایى و به پنجه قانون بسپارند و نیز بررسى بیطرفانه محاصره غیر قانونی اقامتگاه معاون اول ریاست جمهورى درکابل.
◇خواست از مردم خوب وهمیشه در صحنه وجریان هاى سیاسى
۱- با توجه به آنچه که فوقاً تذکر رفت براى نجات کشور ازبحران کنونى واعاده ثبات واعتماد ملى ، شوراى عالى ایتلاف به عنوان زبان سیاسى مردم خویش پا به صحنه گذاشته از شما مردم عزیز میخواهیم که یک پارچه ومتحد از شوراى عالى ایتلاف براى نجات افغانستان پشتیبانى نموده ما را درجهت تحقق اهداف یاد شده کمک نمایید.
۲- از ایتلاف ها ، احزاب سیاسى ، جریان ها و جهت هاى سیاسى کشور متمنى هستیم که با ما در جهت نجات کشور از بحرانهاى امنیتى ، سیاسى و اعتماد ملى همسو گردیده ودر جهت غنامندى طرح ها همکارى نمایند.
باحرمت
شوراى عالى ایتلاف براى نجات افغانستان
۹ سرطان

Short URL: http://www.turklar.com/?p=16052

Posted by on تیر ۱۱ ۱۳۹۶. Filed under اطلاعیه و پیامها, تازه ها. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Search Archive

Search by Date
Search by Category
Search with Google

Photo Gallery

© 2017 ففتا. تمام حقوق محفوظ و متعلق به ففتا است. ورود - میزبانی وب آی پی پلنز

مقالات منتشره در سايت ففتا بيانگر نظريات نويسندگان آن است و فدراسیون فرهنگی توركان افغانستان مسئوليت آنرا ندارد. ازطرف اداره سايت