ففتا

پیام همبستگی فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان با حزب افتخار آفرین جنبش ملی اسلامی افغانستان و رهبر عالیقدر این حزب ستر جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول مقام ریاست جمهوریاسلامی افغانستان.

پیام همبستگی فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان با حزب افتخار آفرین جنبش ملی اسلامی افغانستان  و رهبر عالیقدر این حزب ستر جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول مقام ریاست جمهوریاسلامی افغانستان.

جلالتمآب محترم!

    برگزاری موفقانۀ سومین انتخابات ریاست جمهوری وتشکیل دولت وحدت ملی با مشارکت وسیع وآگاهانۀ تمامی حلقات ومحافل مطرح سیاسی در کشور و سهم گیری دموکراتیک وعدالتخواهانۀ  تمامی اقوام وملیت های ساکن این سرزمین دستآوردی است بس بزرگ وبا اهمیت در تاریخ معاصر مملکت که، نوید صلح وسعادت واقعی با مساعد شدن زمینه های نسبی مشارکت تمامی باشندگان این سرزمین را در حاکمیت سیاسی امروز وفردا ی کشوربا خود به ارمغان دارد.

   درین انتخابات، سهم گیری آگاهانه وعدالتخواهانۀ تورکان افغانستان، به پیشآهنگی حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان تحت زعامت فرزند صدیق وباشهامت مردم ما ستر جنرال عبدالرشید دوستم وموفقیت های بزرگ وماندگاری که نصیب خلق مظلوم وستمدیدۀ ما گردید، یک نقطۀ عطف وتاریخ ساز در حیات جامعۀ افغانستان است که، امید همبستگی واقعی ورهایی بخش تمامی اقوام وملیتهای این سرزمین را، با برخورداری از حقوق یکسان شهروندی و محو کلیه اشکال تبعیض وتعصب و دوری جستن از تمایلات برتری جویانۀ قومی، قبیلوی، نژادی، مذهبی، منطقوی وغیره، دریک فضای سیاسی متفاوت از گذشته ها نوید میدهد.

    در این مرحلۀ حساس وسرنوشت ساز جامعۀ ما، آنچه که بیشتر از هر چیز دیگر باید متوجه آن باشیم و از زوال و انحراف آن با هر چه در توان داریم جلوگیری نماییم، همانا برپاداشت بی وقفۀ فعالیت های روشنگری  وآشنا سازی مردم با واقعیت های جاری در پیوند با حقایق الهام بخش تاریخی درکشور ما وجهان میباشد ، که عدم توجه جدی بدانهابا پیش بینی دور ماندن توده ها ازآگاهی های لازم ومورد نیاززمان ،همچون گذشته ها میتواندموجبات خلق مشکلات فراوانی را در فراراه تحولات مترقی وپیشرونده قرارداده وزمینه ساز شکل دهی توطئه های ویرانگر اغفال کننده از جانب دشمنان داخلی وخارجی مردم ومیهن ما گردد.

   بادرک وملاحظۀ این نیازمندی، فرهنگیان، دانشمندان، شخصیت های ملی ، روحانیون،  تجار ملی، و اقشار مختلف تورکتبار افغانستان که در خارج از مرزهای کشور حیات بسرمی برند، همانگونه که در هیچ یک از مراحل زندگی خویش بدور ازتأمل وتفکر نسبت  به حیات روزمره وسرنوشت مردم افغانستان وخلق های مظلوم آن نبوده و تا آنجا که مقدور بوده  باقرار دادن تجربه ودانش خویش درخدمت مردم ومیهن، سنگر های معنویت عدالتخواهانه وروشنگرانه را هر گز خالی نگذاشته اند، درین روزگار دشوار تاریخ هم، حضور بی شائیبۀ خودرا، به دور از تمامی انواع منفعت طلبی های فردی وگروهی در خدمت مردم ومیهن خویش اعلان و با سوگند در برابر اهدا کنندهٔ قلم به ابنای بشر، آمادگی بی ریا ی خویش را در جهت هرنوع همکاری فکری ومشورتی با جلالتمآب شما ومردم نجیب افغانستان ابراز میدارند.

    پیروزی چشمگیر سومین انتخابات تاریخی وسرنوشت ساز ریاست جمهوری کشوروشکل گیری نخستین دولت وحدت ملی در تاریخ این سرزمین، موفقیت بزرگی برای تورکان افغانستان به پیشآهنگی حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان  تحت قیادت مدبرانۀ جناب شما وهمکاری های ایثار گرانه وآگاهانۀ اقشار وطبقات مختلف خلق های اوزبیک و تورکمن ودیگر باشندگان کشوربشمار میرود. ما این پیروزی را به تمامی اعضا ومقام رهبری حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان، تمامی مردم آزاده وعدالت خواه میهن وخلق تورک افغانستان مبارکباد گفته، از بارگاه ایزد متعال آرزومند پیروزی وموفقیت های پیهم وتاریخ ساز شما ویاران فداکار تان در امروز وفردای جامعۀ افغانستان میباشیم.

  فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان  به حیث یک سنگر اندیشمندان ودانشمندان تورکتبار کشورهمچون گذشته ها با درک نیاز مبارزه بر علیه تمامی عوامل تخدیر وتوطئه که با بذر تخم نفاق وتعصب، مردم مظلوم کشور را بجان هم می اندازد، همیشه ودر هر حالتی آمادۀ مبارزه وروشن سازی ذهنیت توده ها در رابطه با علل ومبانی اساسی بدبختی ها در کشور قرارداشته وخواهد داشت.

 اعضا وهواداران این کانون فرهنگی با صداقت وایمان و دوری جستن از هر نوع امتیاز طلبی، صمیمانه ابراز میدارند :

 تا زمانیکه قلب ما به خاطر مردم ما می طپد و قلم ما توانایی نوشتن حق و اظهار حقیقت را دارد، ما درکنار شما رزمندگان راه عدالت وآزادی قرارداشته و خواهیم داشت و از انجام آنچه که در توان داریم، در راه رسیدن به برابری وبرادری واقعی در سرتاسر کشورخودداری نخواهیم کرد.

ما درحرف وعمل خویش صادقیم وآرزوی بزرگ ما پیروزی حق وعدالت واقعی در سرزمین ماست.

 حق پیروز میشود!

            هیئت رهبری  فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان(ففتا)

                            ماه نوامبر سال ۲۰۱۴ میلادی

Short URL: https://www.turklar.com/?p=12702

Posted by on نوامبر 16 2014. Filed under اخبار ففتا, فوتو, مطالب برگزیده. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Search Archive

Search by Date
Search by Category
Search with Google

Photo Gallery

© 2020 ففتا. تمام حقوق محفوظ و متعلق به ففتا است. ورود - میزبانی وب آی پی پلنز

مقالات منتشره در سايت ففتا بيانگر نظريات نويسندگان آن است و فدراسیون فرهنگی توركان افغانستان مسئوليت آنرا ندارد. ازطرف اداره سايت