ففتا

برنامه ففتا


بسم ا الرحمن الرحیم

برنامه فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان

: مقدمه

بررسی چگونگی رشد حوادث بعد از جنگ جهانی دوم، تغییر تناسب موقعیت سیاسی و نظامی دولت ها و

تحکیم پایه های آزادی ملت ها از زیر بار استعمار کهن با تسریع و تکامل روند مبارزات عمیق فکری و

عملی آزادی خواهانه و عدالت طلبانه در جهت دریافت راه رهائی انسانها از استبداد نژادی، قومی، زبانی،

دینی و مذهبی در آسیا، افریقا، امریکای لتین و سرتاسر عالم بشریت نمایانگر آنست که در حال حاضر

جهان به سوی پذیرش اصل حق تعیین سرنوشت ملل، کثرت گرایی قومی، اتنیکی، زبانی، دینی و مذهبی

پیش رفته و روش دولت ها در مورد ملت سازی با توسل به سرکوب و ستم، ناکارآمد ثابت گردیده واین

شیوه خشن واستبدادی کارآیی خود را ازدست داده وسیمای خلف موازین اخلقی و غیرانسانی آن در

عریان وبی اعتبار گردیده است B .پیشگاه تاریخ و بشریت عدالتخواه در جهان کامل

مروری به تاریخ خونین گذشته و انکشافات وضعیت سیاسی، اجتماعی و نظامی سه دهۀ اخیر در افغانستان

به وضاحت نشان میدهد که اعمال اهرم های سرکوب در رابطه با اقوام و ملیت های ساکن کشور با سلب

حقوق و آزادی های انسانی از آنان به نفع حلقات حاکم و تعمیم تبعیض و نابرابری در عرصه های مختلف

زندگی اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی راه حل ایجاد ملت ومدنیت نبوده بلکه سرپوش

گذاشتن بر واقعیت های انکارناپذیر وجود فرهنگهای گوناگون در افغانستان منحیث عینیت های زنده وانکار

با وقوع بحرانهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی همراه با ایجاد زمینه های B ناپذیر میباشد که نتیجۀ آن عموما

فزایندۀ اختلفات و کشمکش های داخلی و مداخلت خارجی، از یکطرف عوامل ضعف و نابکاری دولتهای

مرکزی را افزایش و از جانب دیگر با انکشافات روزافزون حس خودآگاهی و خودارادیت قومی و ملیتی

مردم زیر بار ستم نسبت به حقوق و امتیازات سلب شدۀ انسانی ایشان، مبارزات حق طلبانۀ آنها با گذشت

هرروز استحکام و انسجام بیشتر کسب نموده و چه بسا که ممکن است در صورت ادامۀ سیاست های

سرکوب و تحقیر که متأسفانه با خیره سری و ناعاقبت اندیشی تا هنوزهم دنبال و عملی میشود، درنهایت

عکس العمل طبیعی در برابر آن از جانب اقوام و ملیت های محکوم چهرۀ قهرآمیز و آشتی ناپذیر به خود

گرفته و این مردم مظلوم برای دفاع از حقوق حقه ی خود خشونت و نافرمانی را به مثابۀ آخرین وسیله

بخاطر رسیدن به حق آزادی و برابری بکار گیرند که نتیجۀ آن جز تداوم بد بختی و سیاه روزی برای کلیه

باشندگان میهن ما چیزی بیش نخواهد بود.تداوم اینگونه مظالم اجتماعی نه تنها نمیتواند به نفع ایجاد صلح و

همزیستی مسالمت آمیز بین القومی باشد بلکه شعله های آتش حق طلبی در هر فرصت مناسب با قوت و

عظمت بیشتر مشتعل گردیده و تداوم بی پایان جنگ های داخلی بر بنیاد تعلقیت های قومی، زبانی و مذهبی

با از دست دادن مشروعیت سرتاسری آن ضریب خطر فروپاشی دولت کنونی افغانستان را به شدت بال

خواهد برد که این فاجعه به نفع هیچ قومی نمیباشد.تلش درجهت دستیابی به هویت ملی، فرهنگی و

برخورداری از اصل حق برابری سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و از میان برداشتن تبعیضات اقتصادی تا

رسیدن به دموکراسی واقعی، خواست کلیه اقوام و ملیتهای ساکن در تمامی کشورهایی مثل افغانستان که

دارای ساختارقومی، زبانی و فرهنگی کثیرالملیتی میباشند، است.در کشورهاییکه هنوز حل مسئلۀ برابری

اقوام، ملیت ها و مذاهب با استقرار دموکراسی و تأمین عدالت اجتماعی بر بنیاد حقوق شهروندی، با ایجاد و

عملی سازی قوانین قابل قبول برای همه، تحقق نپذیرفته است، صحبت از ملت واحد در سطح شعار باقی

میماند و نابرابری سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در یک جامعه یکی از موانع بزرگ ملت سازی

به شمار میرود. دولتها و نهادهای سیاسی و فرهنگی هر کشور منجمله کشورما بایست راه های حل مناسبی

را دراین رابطه جستجو و روند ملت دولت سازی را بمثابۀ یگانه گزینۀ معقول و منطقی با حفظ هویت

قومی، زبانی، دینی و مذهبی ملیتهای مختلف و تأمین برابری در بین آنها ایجاد و ازاین طریق راه های

عملی تحکیم وحدت ملی را در میان آنها تقویت بخشند که این خود یک اصل پذیرفته شده ی جهانی و یکی

از پیش زمینه های مهم و اساسی در جهت ایجاد یک جامعۀ دموکراتیک و آزاد، فارغ از مناسبات استبدادی

.در هر کشور و منجمله کشور ما میباشد

درحالیکه ملیت های متنوع از نظر زبانی، مذهبی، نژادی و اتنیکی در کشورهای توسعه یافته با حفظ هویت

فرهنگی و تاریخی خود به مسالمت در کنار همدیگر زندگی میکنند، ما شاهد ناآرامی ها و جنگ های خونین

قومی، اتنیکی، زبانی و مذهبی در کشورهای نظیر افغانستان، عراق، ایران، پاکستان و بعضی ممالک دیگر

هستیم. یکی از عوامل دردناک و تاریخی این وضع در همچو کشورها عبارت از رد و طرد اصل حق تعیین

سرنوشت اقوام و ملیت ها و تلش مذبوحانۀ اقشار حاکم در اضمحلل ویا حداقل تحریف و سردرگم ساختن

هویت فرهنگی و تاریخی اقوام، به منظور تضعیف و زوال نقش و تأثیرگذاری آنها در حیات سیاسی،

.اقتصادی و اجتماعی جامعه میباشد

افغانستان کثیرالملیت یکی از کشورهای متبارز دراین رابطه است که تاریخ آن انواع استبداد را از سر

گذرانده و حاکمان دوره های مختلف بخصوص در سدۀ اخیر کوشیده اند تا هویت فرهنگی ملیت های زیر

استبداد خویش را زایل و نقش آنها را در جامعه تضعیف نمایند. با تأسف امروز نیز حلقاتی وجود دارند که

تحت نام دموکراسی تلش مینمایند تا مانع کثرت گرایی زبانی و فرهنگی در جامعه چندین ملیتی افغانستان

.گردند

بنابراین با توجه و دید عمیق به انکشاف مسایل اجتماعی و فرهنگی و انواع حوادث سرنوشت ساز در کشور

کل و سمت دهی آگاهانۀ اذهان ملیت ها U و درک عمیق ضروریات مبرم حیاتی دراین مقطع خاص، بمنظور تش

و اقوام افغانستان در راستای بازیابی هویت فرهنگی و تاریخی خویش، با درنظرداشت اصل کثرتگرایی

همگام با روند رشد و تقویۀ اصول دموکراسی واقعی، به منظور تنظیم و پیشبرد فعالیت های موثر و ارایۀ

طرح های علمی و عملی برای احیأ و انکشاف هویت فرهنگی و تاریخی تورک های ساکن افغانستان، بخاطر

صیانت و دفاع از هویت فرهنگی و تاریخی آنان به مثابۀ بخشی از فرهنگ ملی کشور و بمنظور بازسازی

و رشد متساوی فرهنگی و برابری قومی و زبانی تمام مردم افغانستان، نهاد وسیع البنیاد فرهنگی، اجتماعی

و مدنی بنام ( فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان ففتا ) که متشکل ازتمام تورک های برخاسته از جامعۀ

افغانستان در داخل خارج مملکت اعم از زن و مرد میباشد، با رعایت احترام به اصل معتقدات دینی و

مذهبی مردم، اعلمیۀ جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های سیاسی و مدنی مکمل آن، براساس مادۀ سی و

پنجم قانون اساسی جمهوری اسلمی افغانستان تأسیس گردیده و منحیث یک نهاد مستقل دموکراتیک

.غیرسیاسی و غیروابسته در داخل و خارج کشور فعالیت مینماید

تورکان افغانستان عبارت اند از تمام اقوام و ملیت هاییکه که از لحاظ هویت تاریخی متعلق به شاخه های

مختلف تورکی بوده و به زبان اصلی ویا عارضی تکلم مینمایند. این تعریف در واقعیت بافت قومی افغانستان

شامل اوزبیگ ها، هزاره ها، تورکمن ها، ایماق ها، تاتارها، اویغورها، بیات ها، قزاق ها، قرغزها، قزل

.باش ها، تایمنی ها و هر آنکسی که خودرا متعلق به هویت تورک های افغانستان میداند، را دربر میگیرد

بنابراین؛ فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان ” ففتا”، بمنظور نیل به اهداف و خواستهای اجتماعی و

فرهنگی خویش، طرح خطوط کلی مرام، اهداف، وظایف و دیدگاه های خویش پیرامون یکی از مهمترین

مسایل کشور، در برابر تمام نیروهای ملی و مردمی، احزاب، سازمانها، شخصیت های فرهنگی و علمی و

روشنفکران پاکدل و بادرد و متعهد کشور به ویژه جامعۀ تورکان کشور پیشکش می کند؛ تا بتوان با تفاهم،

همکاری، همسویی گسترده و سراسری به سوی احیأ، رشد و انکشاف هویت فرهنگی و تاریخی خود و تمام

اقوام و ملیت های دیگر در کشورعزیز مان افغانستان و بدینوسیله به سوی ایجاد و برقراری صلح و

همبستگی ملی، حاکمیت مستقل ملی و حفظ تمامیت ارضی میهن مقدس همه باشنده گان افغانستان که ممثل

.ارادۀ راستین مردم کشور در جهت التیام زخم ها، تفرقه ها و دشمنی ها باشد، راه گشود

تلش در جهت حفظ، پاسداری و تحقق ارزشهای والی دین مقدس اسلم و مبارزۀ جدی و آگاهانه ۱

.دربرابر کلیه انواع خرافات بمثابۀ عوامل گسترش جهل

مبارزه بخاطر وحدت و همبستگی واقعی تمام ملیت ها و اقوام ساکن کشور و اشتراک عملی و مساویانۀ ۲

.آنها مطابق شعاع وجودی شان در حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور واحد مان افغانستان

مبارزه در راه احیأ، رشد و انکشاف هویت فرهنگی و تاریخی تمام اقوام و ملیت ها و بخصوص تورک ۳

: های افغانستان و صیا نت از آن که شامل تعمیل فعالیت های آتی میگردد

الف مواظبت از میراث فرهنگی تورک ها در افغانستان به مثابۀ جزء فرهنگ ملی کشور و حمایت از اهل

،فرهنگ و مساعدت با آنها

ب تحقیقات همه جانبه در مورد بازشناسی و معرفت با هویت فرهنگی، تاریخی و زبانی و تلش برای

،رشد فرهنگ، زبان و ادبیات اقوام تورک کشور، با استفاده از هرزمینۀ مساعد

ج تحقیق، تدقیق، تحلیل، گردآوری و نشر آثار مربوط به تاریخ، فرهنگ، ادبیات، هنر و دیگر داشته های

علمی و ادبی و هنری تورک ها، به زبان های تورکی و دیگر زبان های زنده و پویای کشور و جهان و

معرفی داشته های ارزشمند معنوی این اقوام و ملیت ها از طریق برگزاری محافل ادبی، هنری، کنفرانس ها

و سمپوزیم های علمی و فرهنگی در سطح کشور و جهان با نظرداشت دستیابی به زمینه های مثبت و

.سازنده ی رشد و تکامل معنوی تورک های کشور

د تلش در جهت پیدا کردن زمینه های مثبت و سازنده ی روابط فرهنگی با دیگر اقوام و ملیت های

کشور ما و ملت های پیشرفته ی جهان با آگاهی از نقش تکامل دهنده ی فرهنگ ها در مناسبات باهمی

.وبکار گیری خلق دست آورد های مادی و معنوی دیگر جوامع انسانی در عرصه های علم و فرهنگ

ه تلش در جهت حفظ اصالت های فرهنگی تورک ها و دیگر اقوام و ملیت های ساکن کشور دربرابر

تهاجمات فرهنگی سازمان یافته و هدفمند کشورهای همسایه و دیگر کشورهای جهان با اهداف و برنامه های

.ویرانگر اخلقی و اجتماعی و توأم با ترویج فساد در جامعۀ ما

و تو جه به ادبیات شفاهی و فولکلوریک غنامند تورک های کشور ما و تلش هرچه بیشتر در جهت رشد

و انکشاف آن با استفاده از داشته های فولکلوریک دیگر جوامع تورکتبار جهان و تلش در جهت پیدا کردن

.امکانات تدوین و نشر آنها در کشور

ز تلش احیأ و انکشاف ورزشهای ملی و فراموش شده ی تورک های کشور و معرفی محسنات و جوانب

.مفید آن

ح – تلش برای رشد متوازن صنایع دستی و صنایع مستظرفه، احیأ و انکشاف هنر اصیل موسیقی تورکی

.و جلب حمایۀ دولت دراین رابطه همسان با سایر اقوام و ملیت های افغانستان

ط تهیه و تدوین قاموس ها، رساله ها و مطالب علمی برای رشد و انکشاف زبانهای تورکی، تأسیس رسانه

های سمعی و بصری، نشر جراید، مجلت و روزنامه ها، ترجمه و چاپ کتب باارزش علمی، تاریخی و

اجتماعی، سیاسی جهت رشد آگاهی مردم و تشویق دانشمندان تورک کشور به تألیف کتب و آثار باارزش

.خود به زبان مادری یعنی تورکی

ی تجلیل و بزرگداشت از شخصیت های بزرگ ملی، علمی و فرهنگی مردم ما در تاریخ با معرفی

کارنامه های آنها و تجلیل از روزهای مهم تاریخی، ملی و سنتی اقوام تورک افغانستان و سایر فعالیت

هاییکه مربوط به احیأ، رشد، انکشاف و مواظبت از هویت فرهنگی و تاریخی تورک های افغانستان میشود،

.شامل برنامۀ فعالیتهای فرهنگی فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان ” ففتا ” میگردد

فدراسیون برای رشد و برومندی کلتور و فرهنگ تورک های افغانستان، در پهلوی رشد کلتور و ۴

.فرهنگ سایراقوام افغانستان مبارزه وهمبستگی فرهنگی تمام اقوام کشور را وظیفۀ اساسی خود میداند

مبارزه در جهت تأمین همبستگی ملی با درنظرداشت تسا وی حقوق کلیه اقوام و تبار ساکن در قلمرو ۵

.سیاسی و جغرافیایی افغانستان

تنویر اذهان مردم دربارۀ هرگونه حرکات نژادپرستانه، سیطره جویی اتنیکی، زبانی و فرهنگی در ۶

قلمرو افغانستان و ایجاد زمینه های فرهنگی برای تحقق تساوی حقوق بین ال قوامی در کشور از طریق

.تبلیغ و توضیح و تدویر کنفرانس ها و سیمینار های آموزشی

تلش جهت تفهیم و آگهی مردم به مشارکت همه اقوام در امور سیاسی و اداری از راه انتخابات و ۷

تأثیرگذاری در پالیسی دولت برای انتصابات عادلنه با درنظرداشت مشارکت ملی که میتواند بستر

.همزیستی فرهنگ های مختلف را در کشور هموار نماید

برگزاری همایش های فرهنگی، اعتصابات و تظاهرات مسالمت آمیز برای بلند کردن صدای اعتراض ۸

مردم در برابر تبعیض و بیعدالتی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مطابق با روحیۀ قانون اساسی کشور و دیگر

.قوانین و میثاق های جهانی

تلش برای متحد ساختن تمام اقوام و ملیت ها منجمله تورک های افغانستان برای حمایت از تحقق ۹

آرمان های انسانی در کشور مطابق به یک قانون اساسی دموکراتیک که منعکس کنندۀ آرزوها و آرمان های

.همۀ مردم کشور ما باشد، با هدف تأثیرگذاری این اتحاد برای ایجاد ملت و تأمین وحدت ملی در مملکت

تلش برای ایجاد تفاهم بین القوامی و روحیۀ همزیستی برادرانه و مبارزه برای از بین بردن ۱۰

.خصومتهای قومی، زبانی، منطقوی و مذهبی

حمایت از حقوق زنان و کودکان، جوانان و نوجوانان، معلولین و معیوبین، بازماندگان شهدا و اطفال ۱۱

.بی سرپرست

مبارزه در برابر کلیه اشکال و انواع فساد در جامعه چون رشوه، اختلس، فحشا، خویشخوری، سوء ۱۲

استفاده از قدرت، تبعیض، تعصب، بیروکراسی، فساد اداری و غیره در کشور از طریق تصویب برنامه

. های فرهنگی و تنویر اذهان عامه

و من ا التوفیق

فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان

Short URL: https://www.turklar.com/?p=17603

Posted by on اسفند ۲۳ ۱۳۹۶. Filed under اخبار, تازه ها. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Search Archive

Search by Date
Search by Category
Search with Google

Photo Gallery

© 2019 ففتا. تمام حقوق محفوظ و متعلق به ففتا است. ورود - میزبانی وب آی پی پلنز

مقالات منتشره در سايت ففتا بيانگر نظريات نويسندگان آن است و فدراسیون فرهنگی توركان افغانستان مسئوليت آنرا ندارد. ازطرف اداره سايت