ففتا

پاسخ هیئت رهبری ففتا به اتهامات آقای شرعی جوزجانی

 

هموطنان عزیز اعضا و هوا داران فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان!

از آنجاییکه شاهد هستید به تاریخ هشتم جنوری که ففتا از “میدان بزکشی” معتادین بازی های سیاسی توسط موسسین اصلی آن نجات داده شده وعاملین فرصت طلب راکه فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان را به میدان “بزکشی” های سیاسی مبدل ساخته بودند محروم نمود. این امر باعث خشم جنون آمیز دل بستگان ففتا گردید که نتوانستند پلان های شوم سیاسی خود را در آینده عملی نمایند. از آن تاریخ به بعد دشنام, توهین, تحقیر, بهتان, دروغ بافی, اغواگری و تهدید به یک مشغله شباروزی چند تن عناصر خودخواه, عقده یی و استفاده جو تبدیل گردیده که بخاطر مغشوش ساختن اذهان ساده اندیشان و همچنان مشغول ساختن افکار کدرها و فعالین ففتا استفاده مینمایند.
از همان آغاز هیئت رهبری ففتا درحالیکه با تلاش تمام, مصروف احیا و بازسازی تشکیلاتی و ترمیم شکست و ریخت به ارث گذاشته انها است, در عین حال با حوصله مندی تمام مترصد اغواگری های نا عاقبت اندیشانه آقایان شرعی جوزجانی و بسم الله توردیقل و چند فرد (هیزم بیار) ایشان بوده است. اما متاسفانه دیگران این حوصله مندی را به ضعف ما قلمداد کردند و پاچه را به یک جنگ تمام عیار بر زدند. فحشنامه جناب توردیقل به آدرس داکتر همت فاریابی موسس و اولین رئیس ففتا و اتهامنامه توام با توهین های آقای شرعی به آدرس انجنیر حفیظ الله حازم رئیس عمومی ففتا کاسه تحمل، صبر و مدارآی هیئت رهبری ففتا را لبریز نموده و پرده عفت و نزاکت را دریده است. این رفتار ناعاقبت اندیشانه ایشان, هیات رهبری ففتا را وادار میسازد تا (نه عمل بالمثل نماید) بلکه برای جلوگیری از مغشوش کردن ذهنیت جوانان و دیگر مردم, پرده برداشتن از حقایق و افشای چهره های بدنام را توآم با بیان مستند حقایق سواستفاده های سیاسی و مالی از ففتا را بعدازین به دستور کار خویش قرار دهد.

حالا در مورد اتهامات و دشنام های شما بزرگان! در ابلاغیه شورای نام نهاد ایشان میپردازیم:
اگرچه نوشته (ابلاغیه) شما سرتاپا بهتان, اتهام بستن, دروغ و خصومت ورزی است, اما درین پاسخنامه چندی از نقاط آنرا بطور نمونه نوشته میکنیم.
در اولین جملات ابلاغیه شما با کلمه (نفاق افگنان و جعل کاران) بر میخوریم , در مورد نفاق افگنی جناب شما نفرموده اید که در کجا و چگونه ما نفاق افگنی کرده ایم؟ اتهام جعل کاری به موسسین فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان چسپ ندارد. چون کسیکه خانه اعمار نماید هرگز بدست خود آنرا تخریب نمیکند. بلکه این خانه را از دستبرد انسان های مغرض و استفاده جو و فرصت طلب معلوم الحال محافظت می نماید.

نفاق افگنی آن است که یک قورلتای که با اشتراک ۲۰۰ تن از فرهنگیان سراسر جهان ده سال قبل تدویر گردیده بود, اما شمایان با قورلتای نمایشی, تقلبی و مغرضانه تان آنرا با ۳۰ تن از اعضای خانواده تان خاتمه دادید ( تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل). ففتا را از مسیر اصلی آن منحرف و به یک بازیچه سیاسی غرض هدف سیاسی تان تبدیل کردید. آنچه را که موسسین ففتا بتاریخ هشتم جنوری دوباره به مسیر اصلی اش استقامت داد.
جناب شرعی: بزرگی شما صرف بسال است اما اصل کوچکی شما را این نوشته برملا ساخته است.

انجنیر خفیظ ا له حازم به اساس ادعای بی مقدار شما رییس نام نهاد و جعلی ففتا نه بلکه یکی از اساس گزاران و موسسین اصلی ففتا است که نظر به اسناد آرشیف موجود ففتا اولین نشست بخاطر پایه گزاری ففتا بتاریخ ( ۲۰ سپتمبر ۲۰۰۵)در منزل محترم حازم تدویر یافته بود که همه دوستان موسسین ففتا شاهد این واقعیت هستند.

فلم اولین قورلتای که حازم در آن صحبت مینماید و این ویدو تا هنوز هم در صفحه شخصی شما موجود است ,ثبوت این حقیقت است که حازم از همان آغاز ففتا همیشه با ففتا بوده است.

حازم از همان لحظه نخست نطفه گزاری اندیشه ففتا با ففتا بوده و هیچگاه پیوند عقیدتی انجنیر حفیظ اله حازم با ففتا قطع نگردیده است. او همیشه در جستجوی راه برون رفت از انحرافات درونی ففتا مطابق به اساسنامه و برنامه ففتا تلاش نموده است. این حازم بود که ماشین بزرگ کاپی اسناد و اوراق را مع پرداخت قیمت هنگفت ارسال پستی آن از نام ففتا برای فرهنگیان و هواداران ففتا ارسال نمود.

در مورد سفر حازم به افغانستان هم شما تلاش کردید تا به دیگران ذهنیت منفی ایجاد کنید که گویا او هیچگاهی بعداز مهاجرت در افغانستان سفر نکرده بود !

محترم حازم تقریبآ همه ساله در افغانستان کشور آبایی اش سفر مینماید. دست و وجدان حازم پاک و باکی از سفر به وطن ندارد.

سفر امسال حازم مصادف بود با انتخاب ایشان بصفت رییس عمومی ففتا و این زمینه را مساعد ساخت که ایشان در افغانستان به هموطنان ما در مورد دروغ پراگنی های شما حقایق ففتا را بگوش ایشان برسانند , و به هموطنان داخل کشور این ارمغان را بدهند که ففتا از دست معامله گران سیاسی رهایی یافته و مسیر اصلی اش را باز یافته است.

شما فرمودید که نشر خبر نشست شبرغان برایتان توهم آور بود !
توهم بودن نشر خبر تدویر نشست ففتا در شهر شبرغان به ریاست محترم حازم از تلویزیون آیینه برای اشخاص چون شما که هیچوقت عضو ففتا نبوده اید قابل درک است…..

اتهام شما در مورد عضویت انجنیر حفیظ ا له حازم در (حزب جنبش نوین) جنایت کارانه تر از آن جنایت هایی است که شما در چوکات باند جنایت کار و تبهکار (حفیظ ا له امین) غدار منحیث وزیر عدلیه و لوی ثارنوال افغانستان علیه مردم افغانستان در عموم و تورکان افغانستان در خصوص مرتکب شده اید.
ما میدانیم که علت متهم کردن رییس ففتا به عضویت حزب (جنبش نوین) با چه غرض صورت میگیرد و این دروغ و دسیسه غیراخلاقی و غیرانسانی شما نمایانگر تلاش شما بخاطر بدست آوردن شخصیت کاذب و جبران خیانت ها و ایجاد تحریکات علیه ففتا صورت میگیرد.
هیات رهبری ففتا یکبار دیگر با صراحت کامل اعلام میدارد که ففتا به هیچ حزب و تنظیم سیاسی تعلق نداشته , یک نهاد کاملن مستقل فرهنگی ,اجتماعی و مدنی است که استفاده جویان سیاسی را راهی درین کانون فرهنگی وجود ندارد.
اتهام بستن به وطن پرستان واقعی و ایجاد توطیه و دسیسه در سرشت ذاتی شما و باند تبهکار شماست مثلیکه در گذشته هزاران انسان بی گناه و مبارزین صادق و وطن پرست را به چوبه دار کشیدید..

شرعی صاحب در مورد عضویت حازم در( نهضت فراگیر میهنی) گفته اید. میخواهیم درین مورد ذهن شما را روشنتر بسازیم:

نهضت فراگیر میهنی متشکل از بهترین ,صادق ترین و پاک ترین فرزندان وطن بخاطر نجات وطن و مردم افغانستان از بحران و دشواری ها بخاطر یک افغانستان آباد,مستقل و مرفه ایجاد شده بود. که محترم حازم با افتخار تمام عضویت درین سازمان پاک و مردمی را داشت و بدان افتخار مینماید.

با تاسف این نهضت در اثر توطیه و دسایس شوم عناصر وطن فروش و معامله گر نتوانست به فعالیتش ادامه دهد.

شما شرعی صاحب از روند سیاسی افغانستان و روند روزگار آنقدر عقب مانده اید که نمیدانید کدام حزب و سازمان در کدام مقطع موجود بوده و فعالیت میکرده است. وقتی نهضت فراگیر میهنی موجودیت فزیکی نداشته باشد پس حازم چگونه میتواند عضویت آنرا داشته باشد؟

ولی حازم افتخار دارد که هیچ وقت و یک لحظه هم عضویت سازمان های سیاه جاسوسی و احزاب قاتل را نداشته است.

در مورد اینکه گویا هیات رهبری ففتا به آدرس شما تقاضای صحبت و ملاقات کرده باشد , با صراحت اعلام میداریم که ففتا صحنه پهلوانی سیاسون دیروزی و امروزی نیست واین واقعیت ندارد و ما گفته ایم و باز هم تصریح میکنیم که ففتا از همه خلق تورک افغانستان است و آغوش فدراسین فرهنگی تورکان افغانستان برای عناصر سالم اندیش و بدون مرض و غرض همیشه باز میباشد.

جناب شرعی صاحب شما در ابلاغیه تان فرموده اید که بعد از این افشا گری خواهید کرد! اگر شما وجدان تان را قاضی بسازید اینرا میدانید که هیچ چسپی برای هیات رهبری آزاده ,صادق و وطن پرست ففتا نخواهد چسپید.
اما با این اظهارات غیرمسئولانه خود , راه را برای ما هموار کردید تا نقاب از چهره اصلی شما و همچون شما برداریم و چهره اصلی شما را به دیگران معرفی نمایم اگرچندیکه گفته اند (چیزیکه عیان است چه حاجت به بیان است..)

جناب شرعی از محتوی این نوشتار به وضاحت دیده میشود که مهندس اصلی این دروغ پراگنی ها شما بوده اید.شمایی که از تاسیس و موسسین ففتا هیچ آکاهی ندارید. ما نمیدانیم که توردیقل شما را از کجا و چگونه دیسانت کرده است !
در قورولتای اول حضور نداشتید, در جرگه ففتا در دنمارک نبوده اید, در جرگه دوم هامبورگ حضور نداشتید , در قورلتای دوم در سویدن نبودید و قرار اسناد آرشیف ففتا صرفآ در چند جلسه آنهم به دعوت شخصی توردی قل مهمان وی بوده اید و در نشست نمایشی بروکسل قد و قامت نشان دادید و چهره مبارک تانرا بعد سالیان متمادی از نقاب بیرون کردید. و توردیقل در ردیف دیگر دروغ هایش با پر رویی تمام اظهار داشت که گویا شما از اساس گزاران ففتا باشید و شما هم این جعلیات را پذیرفتید. اینهم بیانگر وزن ! شما بود !

شما با دیده درایی تمام انجنیر حفیظ ا له حازم یکی از موسسین ففتا, عضو قورلتای, عضو شورای دنمارک و مسوول یاش الوغلر و محترم انجنیر آصف براتی یکی دیگر از موسسین ففتا عضو قورلتای اول و شرکت کننده نشست های دنمارک و قورلتای دوم در سویدن و منشی جلسه قورلتای سویدن را با نداشتن عضویت ففتا متهم میکنید..(شما راست میگویید و همه ملت دروغ….)
این خود نشان میدهد که شما در هیچ جایی از فعالیت های اساسی ففتا نبوده و بی شرمانه دروغ میگویید.
مسخره کردن خود تان بیشتر ازین نمیشود! شما در قسمثی از نوشته تان از تدویر کنگره توسط همت , حازم و براتی سخن گفته اید. ما متاسف هستیم که جناب شان با بیش از ۵۰ سال سابقه سیاسی کمونیستی اولین اعلامیه شورای موسسین را مطالعه ننمودا اید ویا سطحی نگری کرده اید در حالیکه ما کنگره یی را دایر نکرده ایم و از آن سخن نرفته است. بلکه نشست اضطراری موسسین ففتا اعم از حضوری و انترنیتی بخاطر نجات ففتا از انحراف و سقوط آن توسط شمایان بود.

جناب شرعی نمیدانیم از چه مدتی شما بفکر منفعت ملت افتاده اید؟؟؟؟؟؟؟

مگر این شما نبوده اید که در تطبیق جنایات ضد بشری حفیظ ا له امین قصاب و جلاد پیشقدم تر از هر کس دیگر بودید؟؟؟؟؟؟

شما بادستان ناپاک تان قتل و کشتار های جمعی مردم مظلوم افغانستان را بنام ملا, بای ,روشنفکر و ضد انقلاب سر به نیست نکرده اید؟؟؟؟؟؟؟

تاریخ و مردم افغانستان نام شما را هرگز فراموش نمیکنند.

هموطنان عزیز اعضا و هواداران ففتا!

هیات رهبری ففتا درحالیکه از تحریر عکس العمل خشونت تحمیلی شرعی و توردی متآسف است, از شما هموطنان خواهشمند است تا این ماجرای اخیر را با دقت و هوشیاری لازم از نظر بگزرانند و به واقعیت بوجود آمدن چنین یک فضای نا سالم پی برده و اینرا درک نمایند که ما بخاطر جلوگیری از به انحراف کشانیدن افکار عمومی الزامآ حقیقت ها را بیان داشتیم. در آینده نیز با اسناد دست داشته از سواستفاده های سیاسی و مالی ففتا گرفته تا معامله های سیاسی پشت پرده را افشآ خواهیم کرد! ما با هیچ کسی دشمنی و خصومت نداشته و نداریم. اما (ما دیگر تبو ها را می شکنیم) و از هیچ کسی هم حراس نداریم. دست ما, ضمیر ما و وجدان ما پاک است.

مسونیت رشد و تداوم ففتا یکی از وجیبه های اساسی هیات رهبری ففتا بوده و اینرا ما میتوانیم با درک سالم شما ازواقعیت ها عملی کنیم.
بیان حقایق ادامه خواهد داشت
از طرف هیئت رهبری ففتا

Short URL: https://www.turklar.com/?p=17805

Posted by on اردیبهشت ۱ ۱۳۹۷. Filed under اخبار ففتا, اطلاعیه و پیامها, تازه ها. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Search Archive

Search by Date
Search by Category
Search with Google

Photo Gallery

© 2019 ففتا. تمام حقوق محفوظ و متعلق به ففتا است. ورود - میزبانی وب آی پی پلنز

مقالات منتشره در سايت ففتا بيانگر نظريات نويسندگان آن است و فدراسیون فرهنگی توركان افغانستان مسئوليت آنرا ندارد. ازطرف اداره سايت