ففتا

ففتا! دیروز ففتا، امروز ففتا و فردای ففتا

هر ملت با وحدت به پای ایستاد شده می تواند لیکن وحدت زمانی امکانپذیر می شود قشر بادانش و روشن او زمان، رسالت اش را درک کند.
اینجاست عوض کنار رفتن، دینامیک شدن خاطر آینده اولاد شرط است و با جسارت نقش را ایفا کردن لازم است. فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان جهت وحدت دادن خلق تورک افغانستان؛ ۱۰سال پیش با عده روشنفکران بنیاد گذاشته شد. این فدراسیون در او زمان یک هیجان را در قلب روشنفکران تورک انداخت؛ زیرا اولین تشکیل روشنفکری بود بعد از مراحل مختلف مشکلات، از نام این فدراسیون از یک افق، یک خورشید تبلور کرده بود ولاکن رویاهای روشنفکران به یاس تبدیل شد.
چونکه همان خودپسندی که مسبب ویرانی افغانستان شد محوطه این فدراسیون را گرفت و یک عده آقاها خویشتن شان را معتبر از دیگران و با عقلتر از همه و با دانشتر از خلق تورک دانستند. در نتیجه؛ فرهنگی که رواج در بطن این فدراسیون شد «گروه کوچک در اروپا در سالن های درهای بسته نشسته با همان ذهن محدود شان سوق دهنده در این فدراسیون شدند.»
با یک کلام مصیبت شد!
حقیقتی را که زندگی امروز بشر در کره خاکی هویدا می سازد، جامعه ها آنقدر دینامیک اند اگر جامعه ها را از چشم جامعه ها دیدن نکنیم، هر انسان یا هر گروه که در دیروز شان در مقام های بزرگ دولتی بوده باشند، یا در دست، سندهای دکترا داشته باشند، یا دهها جلد کتاب خوانده باشند، یا کتابهای زیاد نوشته باشند در هر حال در عقب جامعه ها باقی ماندنی هستند؛ زیرا تکنولوژی، جامعه های امروز بشر را در ذهنیت جدید امروز دنیا سوق میدهد، نه چند انسان خودخواه که از عقب دروازه های دربستۀ سالن های اروپا!
در نتیجه خودخواهی گروهها در بین ففتا، ده سال عمر این تشکیل را به هیچ ضرب زد چونکه طی ده سال اصلا کاری انجام نشد.
چیزیکه در نمایش گذاشته شد «آنها معتبرها بودند، تورکها سرخم به آنها تسلیم دیگر هیچ.» در حالیکه دانشمند و معتبر زمانی بین خلق باارزش می گردد اگر که داشته های علمی و تجربه را در خدمت خلق قرار داده بتواند لاکن در افغانستان عکس پرنسیب دنیا عمل می شود.
در تاریخ امروز، تورک های ما در داخل افغانستان به دهها مشکل سردچار هستند؛ از نا مصون بودن جان شروع به دهها تشویش سردچار هستند. ما که در کشورهای پیشرفته با تابعیت دومی، ضمانت شده ای زندگی امروز و فردا را داریم، بدون در نظر داشت فکر جامعه، بخصوص فکر روشنفکران تورک داخل افغانستان اگر ففتا را رهبری کنیم او رهبری چه نتیجه خواهد داد؟ اینجاست باید هر روشنفکر تورک یکه در داخل کشور است جسارت پیدا کند و صدای خود را بکشد و ففتا را با حقیقت های جامعه امروز ما تورکها آشنا کند تا این تشکیل خدمتی را انجام داده بتواند.
هر حرکت اگر ملی باشد نتیجه می دهد.
در هر تشکیل اگر روح مشکلات ملت دیده شود او ملی می گردد.
از اینکه نام «تورک» نام مشترک ما تورکهاست، هر تشکیل یکه از این نام استفاده می کند باید درک کند او تشکیل مال پدر یک انسان یا یک گروه نیست مستقیم از همی تورکهاست.
روی این حقیقت؛ گفتگوهایکه با محترم حفیظ الله حازم رئیس فدراسیون فرهنگی تورک های افغانستان داشتم و گفتگو با محترم داکترصاحب اکبرهمت سخن گوی این تشکیل داشتم، ایشان از دوباره زنده شدن این فدراسیون بحث کردند و در مسیر ملی سوق دادن را گفتند و با سخنان بالا همنظر بودن شان را ابراز کردند و به گفته دو بزرگوار تمامی رهبری این تشکیل علاقمند هستند ففتا مردمی شود.
من که تصمیم گرفتم خدمتگار خلق تورک باشم و از اینکه جدیت وجود دارد؛ «ففتا بعد از این، خدمتگار خلق تورک افغانستان می شود» تمامی انرژی ام را جهت برآورده شدن خواست های خلق تورک افغانستان از طریق این تشکیل در خدمت می گذارم. صدایم برای همه اهل قلم یکه در هر عقیده سیاسی باشند یا در هر عقیده عقاید باشند اگر که خلق شان را دوست دارند؛ اگر که خاطر اولادهای شان یک سیستم بزرگ تنظیم شده را بخواهند؛ اگر در فردای امروز، خلق تورک افغانستان در مختلف بخش زندگی، سرخ روی در کشور گردد، خاطر او خالق یکه مالک هر دو جهان است خلق تورک خود را دوست داشته باشیم و برای فردای این خلق از امروز دست بدست داده در تلاش یک حرکت بزرگ مردمی از آدرس ففتا شویم. چونکه برای ما فرهنگی لازم است در هر بخش زندگی جامعه، بخصوص در بخش سیاست جامعه، نقش رهبری را داشته باشد تا منفعت ملی، مقدس از منافع شخصی و گروه یی گردد.
روی این اصول ففتا باید در خدمت شما قرار بگیرد.
بیاید حرکت های ففتا را شما رهبری کنید.
بیاید صدای تان را از طریق ففتا در دنیا برسانید.
مهم نیست الی عضو این تشکیل شوید آنچه مهم است لیدری ففتا را خدمتگار خلق تورک بدانید و تا همیشه صدای تان را رسانده بتوانید. چونکه ففتا زمانی فرهنگ جامعه را لیدری کرده می تواند اگر که برای رهبری ففتا، شما نقش داشته باشید؛ زیرا دینامیک های داخل جامعه را شما می دانید و در پراتیک او حیات، شما رل دارید بنآ فرهنگی که در ففتای دو باره زنده شده حاکم می گردد «عوض خودخواهی ها خدمتگار بودن را شرف قبول می کند.»
ففتای دو باره زنده شده «آدرسی می گردد صرف خاطر شرف تورکها یک تشکیل یکه دور از گروه بازیها و دور از سلطانی ها همی خلق تورک را که در هر عقیده بوده باشد متحد می سازد تا این تشکیل افتخار همه شود.»
در ففتای دو باره زنده شده، مسائل از زاویه بزرگ و وسیع دیده می شود. این تشکیل نتنها افتخار خلق تورک می گردد برای وحدت افغانستان، «الگو» به دیگر خلق های افغانستان می گردد. چونکه این تشکیل در ضد تبعیض و فاشیسم قرار می گیرد و احترام عمیق را به همه ارزش های ملی افغانستان در پراتیک انجام میدهد.
این تشکیل ملیت پرستی را از بی منطقی فاشیستی بیرون نموده، فرهنگ زیبایکه افق انسان دوستی را اولویت بدهد در جامعه افغانستان منعکس خواهد ساخت.
سخنان یکه در این نوشته گفتم تنها سخنان من نیست با رئیس ففتا و داکترصاحب همت فاریابی، تمامی رهبری ففتا چنین حسیات را دارند؛ زیرا از این بعد هر نوشته و هر سخن با مشورت سرجمع رهبری گرفته می شود و هر عضو این تشکیل که از نام ففتا نوشتۀ در خدمت می گذارد او سخن از تمامی ففتا می شود؛ زیرا ما تصمیم داریم کلتور سخن مشترک را در جامعه رواج دهیم تا صدای خلق تورک یک صدا شده در افغانستان و دنیا «حر» برآمده بتواند.
روشنفکران عزیز تورک؛ اگر می خواهید هر کدام تان نقش مرکزی را بازی کنید صدای ففتای دو باره زنده شده را بشنوید و در محوطه تان صدای ففتا را در بحث قرار بدهید و نظر بدهید و انتقاد کنید لاکن خاموش نباشید.
اوکتای اصلان راه سوم

Short URL: https://www.turklar.com/?p=18000

Posted by on خرداد ۲۰ ۱۳۹۷. Filed under تازه ها, مقالات. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Search Archive

Search by Date
Search by Category
Search with Google

Photo Gallery

© 2019 ففتا. تمام حقوق محفوظ و متعلق به ففتا است. ورود - میزبانی وب آی پی پلنز

مقالات منتشره در سايت ففتا بيانگر نظريات نويسندگان آن است و فدراسیون فرهنگی توركان افغانستان مسئوليت آنرا ندارد. ازطرف اداره سايت