ففتا

اشخاصی که وارد کشور یونان می شوند لازم است که بدانند ..

اشخاصی که وارد کشور یونان می شوند لازم است که بدانند ..

به محض ورودبه کشور مقصد نهایی تان باید از افرادی که متخصص در جلوگیری از بازگشت دوبلین هستند مشاوره وتوصیه لازم را بگیرید و طوریکه شمادر جریان هستید آمد ،آمد مهاجرین به جزایر یونان به قسم روزانه ادامه دارد وشما که در کشورهای دیگر زندگی می کنید مثل هلند ، بلجیم،آلمان ، سویدن وفنلاند ویاکشورهای دیگر شایدشمادرجریان نباشید که در داخل خود یونان به عنوان اولین کشورترانزیتی چه اتفاق های رخ می دهد ومخصوصاداخل کمپ موریا که ظرفیت (٢٠٠٠)پناهجوراندارد در حال حاضربیشتراز(٧٠٠٠)پناهجو از ملیت های گوناگون در آنجاگیرمانده اند وزندگی می کنند ودر حال حاضر کشوریونان یک تصمیمی را توسط دادگاه اتخاذ کرده است اشخاصی که بعد از ٢٠ مارچ ٢٠١٧ وارد جزایریونان می شوند به سمت آتن انتقال می شوند ونظر به گزارشات رسیده این پروسه یک پروسه بسیار محدودبوده یک کمپى را که ظرفیت ٢٠٠٠یا٣٠٠٠هزار نفر را داشت و١٩ موسسه غیردولتی که به طریقه های مختلف درداخل این کمپ موریا فعالیت می کردندازجمله فعالیت های اجتماعی،فعالیت های ترجمانی، وصحی گفته اندکه موریا یک کمپ بسیار وحشت زده است این شکایات واعتراضات انفرادی خود پناهجویان بودکه باعث شداتن به یکبارگی تصمیم بگیرید تا٣٨٠٠ پناهجورا از موریابه آتن ویاچندین جزیره دیگرانتقال بدهندوهنوزهم قانون سابق در داخل آتن ادامه دارد وکسانى که به کشوریونان می ایند ووارد جزایرهامی شوند گیر می ماندند وتابه مدت شش ماه یابیشتر ، تازمانی که بگویند ماتقاضای پناهندگی می کنیم تاطی مراحل شوند وپرونده شان به آتن منتقل شودوبیش ازماه دسامبر (٢٠١۶)کمسیون اتحادیه اروپاپیشنهادکرد که از ماه مارچ(٢٠١٧ )های دوبلین به یونان راکه سابقألغوشده بود را از سربگیرند چندین کشورازجمله آلمان موافقت کردند وفعلا یونان شرایط مناسب را برای پناهندگان را به اندازه کافی بهبودبخشیده است،وآنهاقصد دارند که برنامه ریزی بازگشت ها رامجددأشروع کنندودولت های اروپایى باردیگرنشان دادندکه چشمان خودرا براین واقعیت هابسته اند که شرایط زندگى وبازداشت در اردوگاهاى یونان همچنان محکوم وغیرانسانى است وبسیارى از پناهندگان تاکنون ازرفتارهاى غیرانسانى وتحقیرآمیز در حالیکه در یونان گیرمانده اند رنج میبرند، وتوصیه کمسیون اروپایى شامل تسریع بازگشت ها می باشد که باتمرکز اولیه برای بازگرداندن افرادی که پس ازتاریخ ١۵ مارچ به اروپا وارد شده اند واین حال شامل افرادزیرسن وافرادپذیرنخواهندشد ، تا به امروز تبعیدها به آرامی صورت می گیرد بطور مثال برایتان بگویم که آلمان ۵نفر و نروژ ۴ نفر را تا به امروز تحت قوانین دوبلین به یونان بازگشت داده اند . دلیل اصلی کم بودن تعداد اخراج ها این است که از یک طرف تعداد زیادی از مردم در برابر تهدید اخراج شان به یونان پس از ورود به کشورهای مقصدشان به روش های مختلف مبارزه می کننداگربا موفقیت در برابر این خطرمبارزه کنید همانطورکه تاکنون دربیشترموارد این چنین اتفاق می افتاد وشما از یونان اخراج نگردیدسپس پرونده شمابه عنوان یک درخواست بعدی مورد بررسی قرارخواهد گرفت،واز سوی دیگر دادگاه های بسیاری از کشور های مختلف اروپایى هنوز شک دارند که وضعیت در یونان برای پناهجویان وپناهندگان قابل تحمل است .و هنوز نگرانی نقض شدن حقوق انسانى افراد بازگشت داده شده به یونان به عنوان یکی از نتایج نشست اضطرارى سران در ماه ژوئن سال (٢٠١٨ )بنظر میرسد موقعیت اتحادیه اروپا نسبت به حفاظت ازپناهندگان سخت تروسخت ترگشته است ، چندهفته قبل اجلاس سران نخست وزیر یونان ، الکسیس چیپراس ، بوسیله یک توافقنامه مهاجرتی باپیشنهاد نماینده مجلس آلمان آنکلا مرکل موافقت کرده است که میزان بازگشت پناهجویانی که اولین بار به یونان ثبت شده است رابه یونان افزایش دهد واین توافقنامه دارای بخش های زیادی است …
١:رسانه های آلمانى در تاریخ ١٧ اگوست گزارش دادند که توافقنامه دوجانبه بین یونان وآلمان به زودى نهایى می گردد در صورت اعمال این توافقنامه آلمان مجاز به بازگرداندن پناهندگان به یونان بدون داشتن هیچ نوع پروسه واقعی ودر عرض دو روز خواهد بود این امر( همانند توافق دوجانبه ی که در حال حاضراسپانیا وجود دارد)فقط در خصوص پناهندگانی که ازطریق مرز اتریش وارد آلمان شده اند اعمال خواهدشددر حالیکه دولت های ایتالیاو مجارستان( هنگری)پیشنهادمشابه ازطرف آلمان را رد کرده اند، امااسپانیاویونان آن را پذیرفته اند وشایدهم به دلیلی که بسیاری ازمردم تحت تاثیر این امر قرار نمی گیرندالخصوص از اسپانیاتقریبا تعدادکسانی که از طریق مرز اتریش وارد آلمان شده است صفراست وهمچنان اکثرپناهندگان راه مرز اتریش رابرای ورود به آلمان انتخاب نمی کنند…
٢:مسلما وزیر یونان نیزدر مورد سیاست های مهاجرتی بابرلین موافقت کرده است که پرونده درخواست های آلمان در سال جارى جهت بازگشت پناهندگان راکه در حال حاضر(١۵٠٠) براساس مقرارت دوبلین صادرکرده است رابه اجرا بگذرد ودرعوض برلین وعده داده است که درخواست های پیوندی کسانی راکه اقوام شان در آلمان زندگی می کنند رابپذیرندپس بااین وجود ماتخمین می زنیم که مشکلات عظیمی برای مقامات به جهت این طرح وجود دارد…
بازگشت های دوبلین چیست وچراچندین سال یونان ازآن مستثنى بوده است؟
در ماه جانوری سال(٢٠١١) دادگاه حقوق بشر اروپا ECHTER در مورد فردی باصدور تصمیم یونان محکوم به نقض حقوق بشربابازداشت فرد مورد نظر در شرایط غیرانسانی وبی خانمان کردن وی نمود وبه دنبال این تصمیم اخراج شدن به یونان در اکثر کشورهاى عضواتحادیه اروپا بطورموقت متوقف شده است، زیراانتظار می رفت که در قبال صدهامورد دیگرازپرونده های یونان نیزهمانگونه قضاوت کردواین تصمیم سراسروتاامروزمرتبط است فقط باافرادی که خودشان راثبت کرده اندواثرانگشت داده اندوبرای ٣٠روزویاشش ماه یک ورق سفید ( CHARTIa) وهمچنین متقاضیان پناهندگی دارای کارت های سرخ وسفیددر یونان توقف موقت دیپورت هابه یونان نتیجه مبارزه وحامیان آنهابوده است وپس از بازگشت به یونان بسیاری ازپناهندگان دوباره سفرخود راآغاز کرده وبه مکان های که می خواستند بماندباز میگردند، وبیش ازسال (٢٠١١)زمانی که طبق توافق دوبلین بازگشت هابه یونان هنوزانجام می شدتعدادی ازاین افرادباکمک وکیل وسازمان های غیردولتی در دادگاه های ملى واروپایى علیه دیپورت شان تجدیدنظرکرده وموفق شدند این اخراج ها به یونان براساس توافق مقرراتی میان کشورهاى اتحادیه اروپایابه اصطلاح ( مقرارت دوبلین ) اعمال می شود، باتوجه به این توافق نامه فقط در یک کشور عضو اتحادیه اروپامی توانیددرخواست پناهندگى کرد وانتخاب این کشور دست شمانیست بلکه دربیشترموارد کشورهای اروپایى است که اولین بار پناهنده به آن واردشده واثرانگشت اوگرفته شده است به همین سبب درگذشته زمانی که مقامات اثرانگشت یونان راازبزرگسالان یاکودکان دارای همراه رادرپایگاه اروپای خودشان بنام (EURODAC )پیدا می کردند ویااگر می توانستندازهرطریقی ثابت کنندکه فرد مورد نظرنخستین بارازمرز یونان وارد شده است معمولا تلاش می کردند این فرد رابه یونان بازمی گرداندن اماپس ازتصمیم دادگاه (ECHTER)در سال (٢٠١١)تاماه مارچ (٢٠١٧) این امر دیگر امکان پذیر نبود…..
شدت آغاز دوباره بازگشت های دوبلین به یونان چگونه است ؟
کمسیون اتحادیه اروپا توصیه کرد که بازگشت های دوبلین به یونان ١۵ مارچ(٢٠١٧)ازسرگرفته شود این کاربه تدریج گرفته شودامااین بدان معنی بودکه همگی افراد درمعرض خطربازگشت نیستندواستثناهای رسمی عبارت از:
١: درابتداافرادآسیب پذیرنبایدتحت تاثیراین امرقرارگیرددرهرصورت افرادزیرسن قانونی تحت تاثیرمقررات دوبلین قرار نمی گیرند بنابراین این تصمیم برای آنهاتمام شده است
٢: کمسیون اتحادیه اروپاتوصیه کرده بودکه تنهاافرادی که پس از ١۵مارچ(٢٠١٧)به یونان رسیده بودندرابازگرداننداین به این معنی بودکه همه افرادی که قبل ازآن واردیونان شده بودندتحت تاثیرقرارنمی گیرندواستثنأتی ممکن است وجود داشته باشدبه عنوان مثال برای افرادی که دریونان حمایت بین الملی دریافت کرده اند،که ممکن است بنابرسایرزمینه های قانونی بازگردانده شوند، تابه این لحظه بازگشت های گسترده مردم به یونان از دیگرکشورهای اروپایى آغازنشده است از۵٣٠٠ درخواست بازگشت درسال (٢٠١٧) و (٢٠١٨)تاپایان ماه جولای ٢۵٠موردتوسط یونان پذیرفته شد و۴٩٠٠مورد ان رد شده است ودر نهایت ٩ انتقال انجام شده است ازماه مارچ(٢٠١٧)تقریباتعداد۴۴٠٠درخواست بازگشت ازسوی آلمان ثبت شده بوداماتاپایان ماه جولای (٢٠١٨)آلمان درواقع تنهاموفق به بازگرداندن پنج متقاضی پناهندگی شده است یکی ازالزامات بازگشت ها همانطورکه توسط وزارت کشورآلمان قیدشده است که یونان تضمین کنندکه شخص انتقال داده شده مطابق باقوانین تحت شرایط استاندردهای پذیرش اقامت داده شود ، همچنین از کشورهای اروپایى تعدادافرادی که طبق قانون دوبلین به یونان بازگشت داده شده اند تاکنون میزان کم خود را حفظ کرده است ….
توجه! این سیاست می تواندتغییرکندبنابراین مدوام وکلی درموردتحولات جدیداطلاعات تان رابروز دهیدواین رابادقت بخوانیدتابدانیدکه آیاشماتحت تاثیراین امرقرارخواهی گرفت ویاخیر؟ واگرتحت تاثیرهستیدچه کاری راباید برعلیه آن انجام دهید؟
توصیه ی دیگراین است که آغاز مجددبازگشت های دوبلین به یونان برای کسانی که آسیب پذیرهستندخانواده های دارای اطفال کوچک،زنان باردار،بیماران وسالخوردگان راتحت تاثیرقرارنخواهدداد.وهیچ تضمینی وجودنداردبنابراین درهرصورت آماده باشیدتاازحق خودبرای ماندن دفاع کنیدوازهمان ابتداودربدو ورود کشورمقصدتان فعال باشدوبدیهی است که بازگشت مجددبه سیاست های دوبلین درمقابل دادگاه های ملی بطور قانونی موردچالش قراربگیردحتی اگرمقامات ملی دوباره شروع به فرستادن پناهندگان به یونان کنندافرادمی توانند علیه انهاشکایت کرده ومانع بازگشت شان شوندوپیشنهادکمسیون اتحادیه اروپادرحال حاضرمی تواندبه عنوان یک تلاش برای دیدن اینکه ایادادگاه هاهنوزکمبودسیستماتیک درسیستم پناهندگی ، سرپناه های نامناسب، شرایط غیرانسانی، بازداشت های سیستماتیک در جزایراژه ، استفاده های ابزاری، تجاوزهای جنسی،وشمامی توانیدعکس بگیرید ازخودتان ، خانواده تان تحت شرایط بد، نشان دادن صدمات، نشان دادن شمادرصف های طولانی برای غذایاصف دفترخدمات پناهندگی ،نشان دادن نرده هاویانیروهای امنیتی، که مانع دسترسی به یک نوع خدمات خاص می شوندمفیداست که روز وجاییکه عکس گرفته شده است رایاداشت کنیدوهمچنین می توانیدفیلم های را که شماوخانوادتان رادرحال تحمل شرایط نامناسب یاشرایط خاصی نشان می هدضبط کنیدسعی کنیدکه تاریخی راکه ویدیوگرفته شده راثبت نمایدوهرگونه اسناد ومدارک پزشکی وروانشناختی رادرموردوضعیت تان دریونان نگهداری کنیدوتوجه داشته باشیدنزداین دادگستری هم پرونده های مهمی است که دران پیشامدهای که برایتان رخ داده رامستندنموده ووقایعی ازنظیرمشکلات مربوط به دسترسی به پروسه پناهندگی میباشداگرباموفقیت دربرابراین این کارهامبارزه کردیدهمانطورکه تاکنون مبارزه کردیددرنتیجه شماموفق خواهی شد

بااحترام : حسین علی جعفری یکی ازمسولین دفاع ازحقوق پناهجویان درکشورشاهی هالند

Short URL: https://www.turklar.com/?p=18238

Posted by on مهر ۱۰ ۱۳۹۷. Filed under تازه ها, حقوق بشر, مقالات. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Search Archive

Search by Date
Search by Category
Search with Google

Photo Gallery

© 2019 ففتا. تمام حقوق محفوظ و متعلق به ففتا است. ورود - میزبانی وب آی پی پلنز

مقالات منتشره در سايت ففتا بيانگر نظريات نويسندگان آن است و فدراسیون فرهنگی توركان افغانستان مسئوليت آنرا ندارد. ازطرف اداره سايت