ففتا

اعلامیه هیات مدیره همایش زنان افغانستان دراروپا

بمناسبت روزجهانی منع خشونت دربرابرزنان

۲۵ نوامبرمصادف است باروزجهانی منع خشونت برزنان

درسال ۱۹۶۰ درین روزسه خواهردادخواه بجرم مخالفت بااستبداد درشکنجه گاه دژخمیان جمهوری دومنیکان جان باختند. ازسال ۱۹۸۳ بدینسو اینروزرا سازمان ملل به روزجهانی منع خشونت به زنان مسمی ساخته است.-

وضعیت زنان کشورمادرحال حاضرژرفای تراژیدی دوران مااست.

زنان قربانیان خشونت درخانواده ، خشونت دراجتماع ، خشونت سلاح سالاری وزورگویی ، خشونت وستم ازجانب حاکمان ظالم وفرهنگ سنتی پدرسالارانه اند.

محاکم صحرایی زنان ، سربریدن زنان ،گوش وبینی بریدن زنان ،سنگسارکردن زنان،خریدوفروش آنان،ازدواجهای اجباری ،ازدواج با دختران خوردسال ،تن سوزی زنان ، مبادله آنان باحیوانات،ظالمانه ترین، فجیع ترین ووحشیانه ترین اشکال خشونت است که مکرا در

افغانستان صورت مگیرد.

زنان اولین قربانیان بی امنیتی ، بی مصونیتی وعدم موجودیت حکومت قانون ،فقروحشتناک ،بیسوادی ،سلاح سالاری ،بیدادحکومت فاسد

، حضورمافیای مواد مخدروعدم موجودیت قوانین تضمین گر حقوقق زنان میباشند

فقروبیسوادی ، عدم دسترسی به آموزش ، خدمات صحی وعقب مانی

رانیزبه حیث عوامل خشونت میدانیم.

ماهمصداباملیون هازن رنجدیده کشور خودازدولت افغانستان هردولتی

که باشدوحامیان بین المللی آن که زیر شعار دفاع ازحقوق بشروزنان درافغانستان حضوردارندقاطعانه مطالبه داریم تا:

ـ کنواسیون جهانی رفع خشونت دربرابرزنان راخود رعایت وباایجاد کمیسارهای عالی مبارزه علیه خشونت دربرابر زنان ودرجنب آن ایجاد شبکه های اختصاص قضایی ،حقوقی، اجرایوی وامنیتی به اشتراک خود زنان،مسوولیت تطبیق این کنواسیون رابه عهده بگیرند.

ـ ماراه رفع خشونت رادربرابرزنان دربرکنارساختن عوامل آن میدانیم.

تامین صلح عادلانه وپایدارازهمه خواست مازنان است ،ولی اجازه نمیدهیم که مذاکره باطالبان وبرگشت دوباره آنان ویاکنارآمدن بادیگر

افراطیون به قیمت معامله حقوق وآزادی های حداقل موجودبرای زنان بیانجامد.

زنان باید به پیمانه وسیع درپروسه صلح وتوسعه وانکشاف جلب شوند،

حضور نمایشی یک عده زنان وابسته به تنظیم ها وگروپهای مسلح وحلقات مافیای موادمخدرودولت فاسدازتوده های زن افغان نمایندگی کرده نمیتواند.

مادرینروزبه همه زنان رنجدیده وستمکش وطن خویش روی می آوریم وخواستار مقاومت ومبارزه دلیرانه علیه انواع خشونت هستیم.

به شمامردان وزنان عدالت پسندودادخواه که ظلم وخشونت وسلب حقوق انسانی درافغانستان ،خشمگین تان ساخته است.

ـ به همه سازمانها ،احزاب،جامعه مدنی ، نهادهای زنان ومدافعان حقوق بشرمراجعه می کنیم تادرمبارزه عادلانه زنان ماراپشتیبانی نموده به خشونت یک صدا «نه !!» بگویم.

درین روز یکبار دیگربه هرزن هموطن خودروی می آوریم وضرورت مبرم تشکل درصفوف یک جنبش مستقل ووگسترده رابه

مثابه یگانه راه رسیدن به داعیه بزرگ زنان افغانستان مطرح می سازیم.

تنهامبارزه شکیبا ،باورمندومتحدانه ء ماراه نجات مااست.نابودباخشونت.

داکترشفیقه رزمنده ریس همایش اروپایی زنان افغانستان

Short URL: https://www.turklar.com/?p=18352

Posted by on آبان ۳۰ ۱۳۹۷. Filed under اطلاعیه و پیامها, تازه ها, حقوق بشر. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Search Archive

Search by Date
Search by Category
Search with Google

Photo Gallery

© 2019 ففتا. تمام حقوق محفوظ و متعلق به ففتا است. ورود - میزبانی وب آی پی پلنز

مقالات منتشره در سايت ففتا بيانگر نظريات نويسندگان آن است و فدراسیون فرهنگی توركان افغانستان مسئوليت آنرا ندارد. ازطرف اداره سايت