ففتا

نامهٔ سید اکرام پیگیر عنوانی داکتر محمد داوود راوش

نامهٔ سید اکرام پیگیر از طراز پیشگامان نهضت ترقیخواه
افغانستان عنوانی داکتر محمد داوود راوش

ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی
این ره که تو میروی به ترکستان است

به پیشگاه مقام محترم دارالنشای کمیته مرکزی حزب آبادی افغانستان ؛
قابل توجه محترم پروفسور محمد داوود راوش رئیس حزب ابادی؛
مصوبه اخیر دارالنشای کمیته مرکزی حزب آبادی افغانستان در راستای حمایت از تکت انتخاباتی تیم اشرف غنی رئیس جمهور کشور،بطرز بی‌سابقه دلهره ها و نگرانی های عمیقی را در بساط سازمانی این حزب دادگر وترقیخواه کشور برانگیخته و سیگنال دهند وقوع یک بحران گسترده در داخل حزب محسوب میگردد.
از آنجای که تن وجان مان با رشته های حیاتی این حزب تاریخی گره خورده وبقای سیاسی آن در سرلوح آرزو ها و آرمانهای شریفانه ما قرار دارد،دشوار است،تا درین برههٔ بحرانزای زمان به عزلت نشست وفروپاشی مجدد حزب،وضربات وارده برنهضت ترقی‌خواه را به تماشا نشست.
افتخارات حزب آبادی زاده مبارزات یک نسل آزادی‌خواه ،ترقیخواه ودموکرات کشور است،گنجینه های میراث های سیاسی و معنوی آن متعلق به همه رزمندگان،مبارزین دلیروهواداران نهضت دادگر کشور است واین امر مارا ملزم میسازد تا از ارزشهای سترگ آرمانی واندیشه یی این حزب به دفاع قاطع برخیریم.
بنابراین من خواستم در پیوند با مصوبه اخیر دارالنشای کمیته مرکزی به حیث یک عضو ساده این حزب موقف ودیدگاه خویش را ابراز بدارم.
محترم رییس صاحب، شمادر مرکز یعنی کابل حضور داریدوهرروز شاهد حوادث خونبار در آن کشور هستید که بخش اعظم این رخداد ها که ذیلا به مثابه شمه رخداد های ناهنجار بازتاب خواهد یافت، در علل و انگیزه های مدیریتی نظام حاکم موجود ریشه یی گسست ناپذیر دارد:
-همه روزه بویژه پس از رهایی حدود ۹۰۰ تن از زندانی های طالبان بوسیله رییس جمهور ،ده هاتن از اجساد بیجان بوسیله بمب های انتحاری به هوا پرتاب میگردند که اکثر خانواده ها به دریافت اجساد عزیزان خویش موفق نمی گردند.
– آیا شمادرپرده تلویزیون ها هر روز فریاد مادران داغدیدهٔ وطن را نمی شنوید؟
-آیا،شما روزانه به تعداد ده هاوصد ها تن مردوزن وکودک که در نتیجه بحران ویرانگر موجود که تحت سایهٔ دولت کنونی ودر زیر چتر سیاسی و نظامی ناتو و آمریکا که از حیات وزندگی محروم می شوند مشاهده نمیکنید؟
-در تداوم حضور ناتو در کشور وبه برکت استقراررژیم موجود، حدود سه ونیم ملیون افراد مستعد به کار ،وتحصیل یافته های کشور مبتلا به اعتیاد به مواد مخدر بوده که این رقم قریب به معادل جمیعت کشور قزغستان است.بدیهیست که در صورت ادامه مدیریت کنونی این آمار روزانه گراف صعودی خویش را طی نموده و جامعه مارا فلج میسازد واین رویکرد مایه بزرگ نگرانی برای همه بویژه احزاب که سرایشگر درد مردم است،میباشد.
-روزانه در نتیجه تنگنای زندگی،فقر ،بیکاری،فساد ،جنایت وانسداد دریچه های امید، هزاران تن از مردم راهی دیار غربت وهجرت شده ودر عرض راه طعمه ماهیان میشوند،که برای جامعه ما نهایت تکاندهنده می‌باشد.
آیاازدید شما برای تشخیص عاملان اصلی آن،این همه گفته ها،مدارک واسناد ذکر شده کافی نیست؟
-به گواهی تاریخ و شواهد معتبر برای دومین بار بعد از دوران امیر حبیب الله خان سراج بار دیگر ،در داخل ارگ که دولتمردان آن باید حافظ نوامیس ملی باشد، روسپی خانه ساخته میشود،که چنین رسوایی بزرگ مرز های جغرافیای کشور را درهم شکسته و در رسانه های جهانی از شآن وشوکت زمدار وقت سخن گفته ووجاهت ملی ما را صدمه میزند.
-شما به یاد خواهید داشت که در تمام دوران حکومت داری امیران وروئسای جمهور ،هیچگاه ملکه ویا بانوی اول مملکت ،بودجه جداگانه و بودجه مخصوص دولت داری از خود نداشته که ولخرجی کند وبه لک بخشی بیت المال که ثروتهای ملی ومردمان بینوای کشور است،بپردازد .وبدعت دیگری که موازی باارگ،بانوی اول کشور برای خود مشاورین تعیین وتقرر نماید وهزینه های گزافی را به هدر دهد،که میتوان آنرا از جملهٔ شهکاریهای اشرف غنی رییس جمهور بی مثال افغانستان به حساب آورد.
-شخصی ساختن آرشیف تلویزیون که صرف برای خانواده اشرف غنی قابل استفاده و دیگران را از حق طبیعی محروم میگرداند، نیز از اقدامات ویژه وبیسابقه اشرف غنی رییس جمهور کنونی محسوب میگردد.
انتخابات پارلمانی وپی آمد افتضاح آور آن در تاریخ افغانستان بی سابقه است.تاکنون در ولایت غزنی انتخابات صورت نگرفته است و مردمان آن ولااز حقوق مشروع شان محروم ساخته شده‌اند.
البته نظیر این نمونه ها،جنایات ناگفته و بیشمار دیگری وجود دارد که شما از آن آگاهی کامل دارید،پس با توجه به حمایت دارالنشای حزب از تکت انتخاباتی اشرف غنی،ما،چرا گناه ناکرده را به گردن خویش گیریم؟با توجه با فهرست طولانی،فساد،جنایت،نا امنی،فقر وکشتار هزاران هموطن مان تحت اداره وسایه رژیم که ۴۵ هزار سرباز وسپاهیان وطن را در نتیجه بی‌کفایتی سردمداران نظامی ، به دستان طالبان به خاک سیاه نشاند،انگیزه حمایت شما از تکت انتخاباتی حاکمان کنونی وابسته به غرب وامریکا در چه است؟
مانباید نسبت به کارنامه های زشت وپلید غنی و اعمال ناشایست آن در نزد ملت زخمی وخونچکان کشور پاسخ ده وجواب گو باشیم .حزب ما با توجه به اینکه از لحاظ آرمانی واندیشه یی و برنامه های ملی با رژیم کنونی و اهداف بیگانه فرسخ ها فاصله دارد،نباید در آلودگی های رژیم صدمه دیده ،اعتماد ملی اش را خدشه دار ساخته و نهضت ترقی‌خواه وطن را تحت ضربات جبران ناپذیر وسوء اعتماد قرار دهد.
در چنین اوضاع آشفته و رخداد های پیچیده به حیث اولویت های سیاسی ما باید از گرایشات سیاسی که وحدت و همبستگی حزب مارا آماج قرار میدهد اجتناب نموده ودر قبال تصامیم حزبی هوشیار باشیم.
وحدت و همبستگی حزب یک امر اصل وارزوی همیشگی ما است و هرگونه ساختار شکنی را که ازانگیزه های این کژ اندیشی برمیتابدجدأ محکوم میکنم.
من ضمن مخالفت شدید بافیصله اخیر دارالنشای حزب در خصوص حمایت از تکت انتخاباتی اشرف غنی احمدزی،از همه اعضای شریف ،ورزمندگان باایمان حزب ،رفقا وپیروان مکتب تاریخی مان مجدانه مطالبه مینمایم تا اتحاد و همبستگی حزبی شانرا حفظ نموده و برای سلامتی اندیشه یی و آرمانی حزب ونجات آن از فرو رفتن در هرگونه باطلاق سیاسی همت بگمارند.
از رهبران حزب بویژه شخص رفیق محمد داوود راوش مصرانه تقاضا دارم تا بر فیصله دارالنشای حزب مبنی بر حمایت اش از تکت انتخاباتی تیم اشرف غنی تجدید نظر نموده و اجازه دهد تا حزب با قامت افراشته،سربلند،دامان پاک و دستان مقدس به مبارزات سیاسی ورهایبخش ادامه دهد؛
در وضع فعلی با توجه به ترکیب و ماهیت تکت های انتخاباتی وهمسوی سیاسی،فکری واندیشه یی تکت های موجود و بخاطر تحکیم پایه های وحدت در داخل حزب ،بهتر است تا حزب ما از فرورفتن در جاده های اشتباه آمیز بپرهیزد.
ما باید به ندای تاریخ لبیک گفته ودر راه اتحاد و همبستگی همه نیروهای ترقی‌خواه ووطنپرست در چهار چوب جبهه ملی همت گماشته و نگذاریم تا دست آوردهای ما درین عرصه باانگیزه حمایت ازتیم انتخاباتی رییس جمهور غنی قربانی گردد؛
زنده باد آزادی ترقی واستقلال کشور
زنده باد وحدت و همدلی و همبستگی خلق های افغانستان
زنده بادافغانستان
حافظ وظیفه تو دعا گفتن است ولی
در بند آن مباش که شنید یا نشنید
(حافظ)

با احترامات سید اکرام پیگیر

Short URL: https://www.turklar.com/?p=19098

Posted by on جولای 14 2019. Filed under تازه ها, مطالب برگزیده. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Search Archive

Search by Date
Search by Category
Search with Google

Photo Gallery

© 2020 ففتا. تمام حقوق محفوظ و متعلق به ففتا است. ورود - میزبانی وب آی پی پلنز

مقالات منتشره در سايت ففتا بيانگر نظريات نويسندگان آن است و فدراسیون فرهنگی توركان افغانستان مسئوليت آنرا ندارد. ازطرف اداره سايت