ففتا

شهرجلال آباد چگونه و در زمان کدام امپراتور به نام فعلی مسمی شد

دکتور سخا

اعلیحضرت ظهیرالدین محمد بابر این ابر مرد سیاسی،نظامی ،فرهنگی و دانشی ترکستان کبیر خراسان (افغانستان )امروزی وشبه قاره هند در کتاب خاطرات ماندگار خویش بابر نامه یا توزوک بابر در قسمت لعغات و نینگهار (لغمان و ننگرهار کنونی ) چنین مینویسد
این ولایت از پنچ تومان ( پنج ولسوالی ) و دو بلوک (محلی که متشکل از چند دهکده باشد )تشکیل یافته است
ننگرهار کنونی در بعضی از تواریخ بشکل نگرهار نوشته کرده اند( محل داروغه نیشینآن (حاکم نیشینآن )آدینه پور است از کابل بطرف شرق سیزده فرسخ راه فاصله دارد –
منبع بابر نامه ص های ۳۳۴- ۳۳۵ –
پنج تومان آن عبارت از نینگهار، الیشینگ، الینگار ، کنر ، نورگل،ونجراو نجران کنونی میباشد ودو بلوک آن عبارت از دره نور و چغانسرای است
در زمان بابر بزرگ در آدینه پور بیشتر نیرو های احتیاطی وی نگهداری میشد فرزند بزرگ وی نصیرالدین محمد همایون که دراولین به حیث قوماندان نیروهای احتیاطی در شاف تیمور در قلعه ظفر کنونی در ولایت بدخشان بود و سرحدات امپراتوری ویرا از حملات احتمالی شیبانی خان حراست مینمود و پسانها در اثر فرمان بابر بزرگ بحیث قوماندان نیروهای احتیاطی در آدینه پور توظیف شده است وبه جای وی میرزا هندل فرزند کوچک بابر که ملکه او ماهیم بیگم مادر همایون ویرا پرورش داده بود به شاف تیمور به صفت قوماندان نیرو های یاد شده فرستاده میشود
و آنچه را که امروز بنام ننگرهار و جلال آباد میشناسیم در عصر بابر بزرگ بنام آدینه پور یاد میشود قیسمکه بابر گفته است در آن وقت محل داروغه نیشین و یا حاکم نیشین بوده است
این نام تا عصر جلال الدین محمد اکبر امپراتور بزرگ شبه قاره هند نیز معمول بوده است پسانها در عهد اکبر زمانیکه او با بیرم خان خانخانان به آدینه پور مرکز ننگرهار کنونی میآید این شهر زیبا و همانسانیکه طرف توجه نیای اش بزرگ اعلیحضرت محمد بابر قرار میگرد مورد علاقه و دلخواه جلال الدین محمد اکبر نیز واقع میشود سر انجام به همین علت نام آدینه پور در عهد وی به امر اکبر به جلال آباد تغیر میابد و تا امروز به همین نام بلند آوازه میباشد !
تهیه شده با همکاری داکتر صاحب سخا و نامق صاحب

Short URL: https://www.turklar.com/?p=19597

Posted by on اکتبر 28 2019. Filed under تازه ها, مطالب برگزیده, نگاه. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Search Archive

Search by Date
Search by Category
Search with Google

Photo Gallery

© 2020 ففتا. تمام حقوق محفوظ و متعلق به ففتا است. ورود - میزبانی وب آی پی پلنز

مقالات منتشره در سايت ففتا بيانگر نظريات نويسندگان آن است و فدراسیون فرهنگی توركان افغانستان مسئوليت آنرا ندارد. ازطرف اداره سايت