ففتا

تجلیل ازده سالگی شورای سراسری زنان افغان درکشورهالندوروزجهانی زن

بتاریخ ۲۹فبروری سالجاری ازدهمین سالگردبنیانگزاری شوراوروزجهانی زن ، بهمکاری انجمن فرهنگی افغانهای شهرونواحی شهرآرنهم طی محفل شکوهمندی باشعاربرگزیده ء همایش اروپائی زنان افغانستان که «زنان افغانستان خواستار صلح پایدار ،توسعه وحقوق انسانی وشهروندی هستند »تجلیل وگرامیداشت بعمل آمد.

محفل باسخنرانی مختصروگرداننده گی محترمه بانو یاسمین ههمسنگرومحترمه بانو

یاسمین زیارمل آغازگردیده ودرابتدا محترمه بانو سهیلازحمت ریس شورا دررابطه

به کارکردهای ارزنده وتلاشهای هدفمند شوراطی ده سال گذشته که تصاویری ازجریان فعالیت های شوراازطریق ویدیو نمایش داده میشدمفصلا”صحبت نموده وضمن عرض تبریکی بدین مناسبت وروزجهانی زن ازسهمگیری فعال وهمه جانبه هیات رهبری ،

فعالین وهواداران شوراوهمکاری دایمی نهادهاوبویژه اتحادیه انجمن افغانهادرهالند،انجمن

فرهنگی افغانهای شهرونواحی آرنهم وانجمن زنان ملتوکلتور«انجمن زنان ملیت مختلف

مقیم هالند»یادهانی نموده ویکباردیگربه تعهدشورا درامردفاع گسترده ازحقوق ،آزادی و

برابری زنان درهمه زمینه ها تاکیدورزید.

بعدامحترم ولی محمد شاهپورریس اتحادیه انجمن افغانها درهالندطی صحبتی دهسالگی

شوراوروزجهانی زن را به اشتراک کننده گان محفل تبریک وتهنیت گففته ودررابطه

به کاروتلاش وسیع زنان درعرصه های گوناگون وپیرامون تغیرات ااوضاع درکشور

مطالبی رابیان داشت.

همچنان طی این محفل محترم شفیق احمدی مسوول کانون فرهنگی حافظ عبدالمجید

پیام کانون مذکوررابخوانش گرفت.

به تعقیب آن محترمه سعیده طلوع معاون شوراوریس انجمن همبستگی زنان شهر

اندوفن پیام زنان ولایت ننگرهار را به مناسبت روزجهانی زن قرائت نمود.

قابل یادآوریست که به مناسبت های مذکورپیام های تبریکه ازجانب محترمه داکتر

شفیقه رزمنده ریس همایش اروپائی زنان افغانستان ،اتحادیه ء فرهنگی سراسری

ا.د.گلخوشه ها وفوزیه زرین معاون رادیوی نوین عنوانی شورامواصلت ورزیده.

درادامه محفل ازمحترم ولی محمد شاهپورریس اتحادیه انجمن افغانهادرهالند بخاطرکارکردهای هدفمندفرهنگی واجتماعی وهمکاری شان باشورابااهدای

آواردتقدیربعمل آمد.

درضمن بپاس قدردانی ازخدمات وکارکردهای موفقانه شوراآواردی ازجانب

ولی محمد شاهپورریس اتحادیه انجمن افغانهادرهالندبه نمایندگی ازهیات رهبری

برای محترمه بانوسهیلازحمت مسوول شورااهداگردیدکه باتشکری پذیرفته شد.

درضمن ازهیات رهبری شوراکه هریک درسمتدهی فعالیت های زنان نقش

ارزنده داشته اندبااهدای آوارد های که ازطرف شوراآماده گردیده بودبرایشان

اهداشد.

تقدیرشده گان درین بخش قرارذیل اند:

محترمه سهیلازحمت مسوول شورا،محترمه سعیده طلوع ومحترمه یاسمین زیارمل

معاونین شورا،محترمه بانویاسمین همسنگر سکرترمسوول،محترمه فخریه مسوول مالی

محترمه بانو زلیخا پوپل،محترمه عزیزه عنایت ،محترمه بانوزیبایارزی ومحترمه بانوقریش نوروزی اعضای رهبری شورا.

هکذابرای تعدادی زنان متعهد وپیشتازنهضت زنان افغان که مسوولیت نهادهای کاربازنان

رادارندبه ترکیب زیرین آواردهای شوراتقدیم گردید.

محترمه صالحه واهب واصل مسوول کمیسون سراسری اتحادیه انجمن افغانها درهالند.

محترمه بانوگلچهره نعیم مسوول نهاد همیاری افغانستان،محترمه بانوگل مکی آرشید مسوول انجمن زنان زندام .

درجریان محفل بیوگرافی یک تعداددختران شایسته به خوانش گرفته شد وآواردهای شورابه آنها اهداگردید.

محترمه سودابه بایارآرشید، محترمه فرشته نوری ،محترمه نرگس تاج،محترمه صدف عبرت ،محترمه سانگه صدیقی،محترمه بهیجه نورانی ،محترمه فرشته عمر،محترمه جمیله نصیرکریم،نیلوفرعطائی ،محترمه فریده عطائی ،محترمه منیژه سادات،محترمه

فریده شاهپور،محترمه رمزیه رحمانی ،محترمه سارا برومندچاوش،محترمه تهمینه فایز ،محترمه صفیه،محترمه زهره منگل ،محترمه نجیبه سادات

یک تعدادازفعالین شورابه ترکیب ذیل موردتقریرقرارگرفتند:

محترمه رویاءمنگل،محترمه ریتا رحیمی ، محترمه هوسی توده ئی ،محترمه لیناطلوع،محترمه نیلوفرزیارمل ،محترمه الهه همسنگرومحترمه سونیازحمت

دراخیردسته های گل بمناسبت دهسالگی شوراوروزجهانی زن ازطرف برخی

اشتراک کننده هابه محترمه بانو سهیلازحمت مسوول شورا اهداگردیدکه باتشکری پزیرفته شد.

محفل باصرف غذاواجرای کنسرت جالب ودیدنی توسط محترم غفارامینی هنرمند محبوب

کشور بپایان رسید.

گزارشگر: یاسمین همسنگر سکرترمسوول شورا

Short URL: https://www.turklar.com/?p=20092

Posted by on مارس 4 2020. Filed under اخبار, تازه ها, نگاه. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Search Archive

Search by Date
Search by Category
Search with Google

Photo Gallery

© 2021 ففتا. تمام حقوق محفوظ و متعلق به ففتا است. ورود - میزبانی وب آی پی پلنز

مقالات منتشره در سايت ففتا بيانگر نظريات نويسندگان آن است و فدراسیون فرهنگی توركان افغانستان مسئوليت آنرا ندارد. ازطرف اداره سايت