ففتا

تفسیر در مورد واژه متمرکز و غیر متمرکز

یک معلومات ضروری!
داکتر همت
یک معلومات ویژه برای کسانیکه در مورد سیستم‌های متمرکز و غیرمتمرکز ساختار رژیم دولتی بحث میکنند:
به نظر من کسانیکه در باره سیستم های متمرکز و غیرمتمرکز بحث میکنند باید خود ایشان معلومات آکادمیک و دقیق از مبحث داشته باشند.
از بحث ها برداشت میشود که اکثریت فکر میکنند که نظام ریاستی یک سیستم متمرکز هست و نظام پارلمانی یک سیستم غیر متمرکز هست! مگر این برداشت نادرست و کاملآ اشتباه و غلط هست. درحالیکه سیستم های ریاستی و پارلمانی هردو میتواند نظام متمرکز باشد یا غیرمتمرکز باشد. مثلآ فرانسه یک سیستم ریاستی متمرکز هست و انگلستان یک سیستم پارلمانی متمرکز هست. از جانب دیگر امریکا یک سیستم ریاستی غیرمتمرکز (فدرالی) اما جرمنی یک سیستم پارلمانی غیرمتمرکز (فدرالی) هست.
نتیجتا باید گفت که در سیستم متمرکز، قدرت دولتی در پایتخت تمرکز میداشته باشد و همه تصمیم گیری ها در حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی و فرهنگی مملکت از پایتخت یک مملکت صادر میشود و فرق ندارد که نظام ریاستی هست یا پارلمانی. مثلآ بخاطر مقرر کردن یک مدیر مکتب باییست پایتخت تصمیم بگیرد. اما در سیستم غیر متمرکز، قدرت تصمیمگیری مطابق به قانون اساسی مرکزی در بین پایتخت و ادارات ایالتی یا ولایتی تقسیم میگردد. فرقی نمیکند نظام ریاستی هست یا پارلمانی. مثلآ در امریکا همه مقرری ها مطابق قانون اساسی مرکزی و قانون اساسی ایالتی در خود ایالات صورت میگیرد
خلاصه بحث رژیم ریاستی و پارلمانی با موضوع تمرکز و عدم تمرکز قدرت هیچ ارتباطی ندارد. بلکه این بحث مربوط تعویض، تنقیص و ازدیاد قدرت و صلاحیت در بین قوای سه گانه دولت (مقننه، اجرائیه و قضائیه) است. والسلام
داکتر همت

Een essentieel stukje informatie!
Speciale informatie voor degenen die gecentraliseerde en gedecentraliseerde systemen van overheidsstructuur bespreken:
Naar mijn mening zouden degenen die gecentraliseerde en gedecentraliseerde systemen bespreken, hun eigen academische en nauwkeurige kennis van het onderwerp moeten hebben.
Uit de discussies blijkt dat de meerderheid denkt dat het presidentiële systeem een ​​gecentraliseerd systeem is en het parlementaire systeem een ​​gedecentraliseerd systeem! Maar deze perceptie is verkeerd en volkomen verkeerd. Terwijl zowel presidentiële als parlementaire systemen kunnen worden gecentraliseerd of gedecentraliseerd. Frankrijk is bijvoorbeeld een gecentraliseerd presidentieel systeem en het Verenigd Koninkrijk is een gecentraliseerd parlementair systeem. De Verenigde Staten daarentegen zijn een gedecentraliseerd (federaal) presidentieel systeem, maar Duitsland is een gedecentraliseerd (federaal) parlementair systeem.
Als gevolg hiervan is de staatsmacht in een gecentraliseerd systeem geconcentreerd in de hoofdstad en worden alle beslissingen in het politieke, economische, sociale, militaire en culturele leven van het land genomen vanuit de hoofdstad van een land, ongeacht of het een presidentieel of parlementair systeem is. Om bijvoorbeeld een schoolhoofd te benoemen, moet de hoofdstad beslissen. Maar in een gedecentraliseerd systeem wordt de beslissingsbevoegdheid verdeeld over de hoofdstad en de staat of provincies in overeenstemming met de centrale grondwet. Het maakt niet uit of het een presidentieel systeem of een parlementair systeem is. In de Verenigde Staten worden bijvoorbeeld alle betalingen gedaan in overeenstemming met de centrale grondwet en de staatsgrondwet.
Kortom, de discussie over de presidentiële en parlementaire regimes heeft niets te maken met de kwestie van concentratie en decentralisatie van de macht. Het is veeleer een kwestie van verandering, omkering en vergroting van macht en competentie tussen de drie regeringssectoren (wetgevende macht, uitvoerende macht en rechterlijke macht). Vrede zij met je
Dr. Hemmat

Short URL: https://www.turklar.com/?p=20185

Posted by on آوریل 7 2020. Filed under تازه ها, سیاسی, نگاه. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Search Archive

Search by Date
Search by Category
Search with Google

Photo Gallery

© 2021 ففتا. تمام حقوق محفوظ و متعلق به ففتا است. ورود - میزبانی وب آی پی پلنز

مقالات منتشره در سايت ففتا بيانگر نظريات نويسندگان آن است و فدراسیون فرهنگی توركان افغانستان مسئوليت آنرا ندارد. ازطرف اداره سايت