ففتا

طرزتغذی درزمان شیوع ویروس کرونا

داکتر عبدالسلام آثم


داکتر عبدالسلام آثم

درین شب وروز تبلیغات پیرامون ویروس کرونا آن قدر زیادشده است که گاهی انسان ازشنیدن گپ های ضد و نقیض دچار آشفته گی روحی می گردد.
طوری که دیده می شـود،گاه گاهـی در خصوص بالابـردن مقاومت بدن توسـط بـعضی غذاها مبالغـه صـورت گرفـته وبرخی هاهم استفاده ازبعضی نباتات طبی را درتداوی این مرض معجزه آفرین می دانند.
وجودانسان به خاطربقای خویش نیازبه تولید انـرژی داشــته واین انـرژی را از مـوادغـذایـی مصرف شده تأمـین می کـند؛ هم چنان وجود هرانسان دارای یک سیستم معافیتی به منظور مجادله با امراض گوناگون نیزمی باشدکه از این سیستم هرزمان بایدطورمطلوب مواظبت صورت گیرد.
برخورداری ازصحت کامل وداشتن سیستم معافیتی قوی تنها مربوط به خوردن غذای لوکس نیست بل که به یک تعداد فکتورهای دیگرهم مربوط می باشد.
افراط درمصرف موادغذایی پرانرژی ازقبیل گوشت،روغن وموادقندی زیاد نزد آن هایی که زمینهٔ مساعد دارند، سبب چاقی و افزایـش چربی و شکرخون شده موجب بالا رفتن فشار خون می گردد که این حالـت زمـینه را برای ضـعـیف ساختن سیستم معافیتی بدن مساعد می سازد.
خوردن سبزیجات ومیوه جات به منظوربلند بردن سویهٔ ویتامین سی درخون وهم چنان استفاده از سیروپیاز برای سلامت بدن وازدیاد مقاومت وجودکار معقول است مگر آن هـایـی که الـتـهـاب مـعـده دارند بایـد درین زمـینه از دقــت کارگیرندواین هاباید بدانندکه غیراز میوه جات وسبزیجات ترش وتند،میوه جات وسبزیجات دیگر هم که به معدهٔ شان ضررنمی رساند، مقدار کافی ویـتامـین سـی دارند.
موضوع قابل یادآوری دیگر این است که گاهی اشخاص غیرمسلکی، بعضی نباتات طبـی(ادویهٔ یونانی) را شـافـی مرض کرونا دانسته بدون آن که مقدار وطرز استعمال آن رامـشخص سـازنـد، خـوردن آن را تـوصـیـه می نمایندکه مقدار بیش از حدمعین بعضی از این مواد باعـث تـسمـم خطرناک شده می تواند؛ونیز باید دانست که هیچ یکی ازین ادویهٔ یونانی وفرآورده های نباتی بالای ویروس کرونا هر گزتأثیر مستقیم ندارد.
به خـاطر در امان بـودن از شـر ویـروس کــرونـا ، بـهتــریـن روش هـمـانـا پابـندبـودن بـه تدابـیر وقایوی وگوش دادن به رهنمایی های داکترهامی باشد.
استفاده ازغذاهای مـختلف ومتوازن بادرنظر داشت سن و سال ؛ شامل ساختن سبزیجات ومیوه جات در رژیم غذایی ونوشیدن مقدار کافی آب بهترین روش برای صـحـت مـنـد بودن وبالا بردن مقاومت وجودمی باشد.
درنقاط مختلف کشور،دسترسی به حبوبات از قبیل گندم ، جو، جواری ، برنج، ماش، نـخـود، لوبیـا، باقلی، عـدس و سبزیجات مانندپالک،گندنه، خُلفه ، کاهـو، گلـپی،کلم،شلغم، زردک،کچالو،پیاز، سیر،رواش و انواع مختلف میوه جات ممکن بوده که همهٔ این هـا منابـع خوب ویـتامیـن هـاوسایر مواد موردنیاز وجود می باشند. استفاده از تابــش آفـتاب، ویتامین دی مـورد ضـرورت شـما را تأمـین مـی کنـد و لذا درصورتی که ازسوی داکتر توصیه نشده باشد ازاستعمال خودسرانهٔ ویتامین دی جلوگیری کنید.
ازتوضیحات بالا نتیجه می گیریم که باهرگونه خوردونوش مکمل ولوکس وبلندبودن مقاومت وجودبازهم امکان مبتلا شدن به ویروس کرونا موجود است که بهترین دلیل برای اثبات این ادعا مصاب شدن چهره های ورزشی مشهور جهان ومبتلا شدن مقامات بلند پایه دولتی وسرمایه داران مشهور دنیا می باشد، با وجود آن که تــغـذی ایـشـان تـحـت نـظــر متخصصین ورزیده هم صورت می گیرد،لذا به این نتیجه می رسیم که هیچ تدبیری بهتراز وقایه نیست؛ البته این را نادیده نمی گیریم که بالا بودن مقاومت وجود وقوی بودن سیستم معافیتی بدن درسیرخفیف مرض وکوتاه شدن مدت مریضی بی تأثیر نیست.
شما که به ترکاری وسبزیجـات بدون هورمون دسـت رسـی دارید و آفتاب هم که یک نعمت بزرگ است ، خـودرا خوش بخت بدانیدواز آن استفادهٔ اعظمی کنید.
اگرتوان پختن کله پـاچـه رادارید،انداخـتن نخـودوگـندم را درشوربای آن فراموش نکنید.
یخنی مرغ خانه گی بـهـترین دوا در شرایط کـنونی بـرای شماست که دروقت نوش جان کردن اگر بنده را هم یادکرید خانهٔ تان آباد!
دراخیر باید به عرض برسانم که ،هم کاری در کارهای خانه، کارکردن درباغ وباغچه،سپورت منظم وخواب کافـی ، هـم دربهبودصحت وهم دربلند رفتن مقاومت وجودشما نقش عمده دارد.
دراخیر،متکی بر مطالعات وتحقیقات علمی، این نکته را قابل یادآوری می دانـم که کشیدن سگرت به صـحت شما خـیلی ضرر می رساند کوشش کنید خودرا ازشرآن نجات دهید.
سلامت باشید.

Short URL: https://www.turklar.com/?p=20195

Posted by on آوریل 18 2020. Filed under تازه ها, صحت و سپورت. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Search Archive

Search by Date
Search by Category
Search with Google

Photo Gallery

© 2021 ففتا. تمام حقوق محفوظ و متعلق به ففتا است. ورود - میزبانی وب آی پی پلنز

مقالات منتشره در سايت ففتا بيانگر نظريات نويسندگان آن است و فدراسیون فرهنگی توركان افغانستان مسئوليت آنرا ندارد. ازطرف اداره سايت