ففتا

اساسنامه و برنامه ففتا

بسم الله الرحمن الرحیم

اساسنامه فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان

فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان، بمنظور فراهم آوری زمینه های احیا و انکشاف فرهنگ پربار، زبان و ادبیات غنامند، تاریخ حقیقی و دیگر ارزش های معنوی و انسانی تورکان ساکن در سرزمین کنونی افغانستان، که طی سده های واپسین تاریخ، با شیوع مناسبات قبیلوی و حاکمیت تک ملیتی و بسا عوامل دیگر در صحنه ملی و بین المللی به شدت سرکوب و در معرض اسارت و تبعیض قرار گرفته اند و پیامدهای آن هنوزهم به اشکال مختلف ادامه دارد، عرض وجود و فعالیت مینماید.

اهداف اساسی فعالیت آنرا توسعه و تحکیم یک جنبش گسترده فرهنگی، بمنظور احیای فرهنگ، تاریخ و زبان تورکان افغانستان با برنامه سمت دهی آگاهانه و مثبت آنان در پروسه تحولات و انکشافات سیاسی و اجتماعی کشور تشکیل میدهد تا باشد که تورکان ساکن درین سرزمین یکجا با دیگر باشندگان کشور در جهت گذار به پروسه ملت و دولت سازی با داشتن حقوق و وجایب مساوی شهروندی، سهیم شده و نقش درخور توان و استعداد خود را در جهت تأمین صلح و خاتمه بخشیدن به جنگ و برادرکشی از طریق رسیدن به یک دیموکراسی واقعی و منطبق با نیازمندی های جامعه ما ایفا نموده بتوانند.

دست اندرکاران ایجاد این کانون فرهنگی، اعتقاد راسخ دارند که فعالیت در جهت احقاق حقوق از دست رفته ی تورکان در کشور ما، به هیچوجه مغایر منافع مشروع هیچ یک از اقوام و ملیت های دیگر ساکن در کشور نبوده، برعکس تحقق اهداف و برنامه های آن، تضمین کننده ی واقعی وحدت و همبستگی همه، به دور از بی عدالتی ها و نابرابری های بجامانده از گذشته های دور تا امروز میباشد.

یادداشت: اصطلاح “فدراسیون” در اساسنامه و برنامه این کانون به منظور فراهم نمودن زمینه اتحاد و همبستگی عملی و مؤثر تشکلات مختلف فرهنگی تورک ها، در داخل و خارج افغانستان در کشورهای مختلف جهان، با قبول برنامه و اساسنامه این کانون فرهنگی درنظر گرفته شده است.

کلمه تورکان که صیغه جمع را دارا بوده و نشان دهنده واقعیت وجودی و عینی اقوام و ملیت های مختلف تورک، در افغانستان است که با هدف جلو گیری از سوء تفاهمات غیر آگاهانه و برتری جویانه این یا آن قوم ویا ملیت تورک در بین خود آنها و تحقق اشتراک عملی ایشان، در جهت دستیابی به آرمان های مشترک انسانی و هویت تاریخی فرهنگی تورک های ساکن کشور ما، در مطابقت با احکام مندرج در اعلامیه های جهانی حقوق بشر و دیگر نهادهای جهانی ضد تبعیض و بیعدالتی و احکام دین مبین اسلام ، در اساسنامه وبرنامه این کانون فرهنگی منظور گردیده است.

تورکان افغانستان عبارت اند از تمام اقوام و ملیت هاییکه که از لحاظ هویت تاریخی متعلق به شاخه های مختلف تورکی بوده و به زبان اصلی ویا عارضی تکلم مینمایند. این تعریف در واقعیت بافت قومی افغانستان شامل اوزبیگ ها، تورکمن ها، هزاره ها، ایماق ها، تاتارها، اویغورها، بیات ها، قزاق ها، قرغزها، قزل باش ها، تایمنی ها و هر آنکسی که خود را متعلق به هویت تورک های افغانستان میداند، را دربر میگیرد.

ما کسی را تورک مینامیم که بشکلی از اشکال پیوند عرقی، صلبی ویا خانوادگی با یکی از اقوام و ملیت های تورک ساکن افغانستان داشته و خود را متعلق به جامعه تورک بداند.

توضیح مختصر اصطلاحات خاص مورد استفاده درین اساسنامه:

ففتا، مخفف “فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان”، قوریلتای “کنگره”، جرگه “کنفرانس”، کینگاش “شورای مرکزی”، یاش الوغ لر “خبرگان”، یاش ییگیتلر “جوانان”، بیگم لر “زنان”، یاسای تشکیلاتی “اساسنامه” و یاسای فکری “برنامه”، را افاده میکند.

فصل اوّل

شرایط عضویت، حقوق و وجایب اعضأ

مادۀ اول: عضویت در ففتا یک امر داوطلبانه و اختیاری بوده، هرشخص برخاسته از جامعه تورکان افغانستان در داخل و خارج کشور، که سن هژده سالگی را تکمیل، اساسنامه و برنامه ففتا را قبول و تقاضانامه کتبی عضویت ارایه نموده و آماده ی پرداخت حق العضویت باشد به عضویت ففتا پذیرفته میشود.

مادۀ دوم: جوانان و نوجوانان زیر سن هجده سال تا زمان اکمال سن قانونی (هجده سالگی) در بخش خاص تشکیلاتی یاش ییگیتلر ثبت و راجستر شده و بعد از تکمیل سن قانونی بلاوقفه در شمار اعضای اصلی ففتا قبول میگردند.

مادۀ سوم: پذیرش به عضویت ففتا از صلاحیت ارگان های رهبری هر منطقه و یا مملکت میباشد.

مادۀ چهارم: نهادها و تشکلات مختلف اجتماعی، فرهنگی و مدنی که علاقمند پیوستن به این کانون فرهنگی باشند، با قبول اساسنامه آن میتوانند بطور دسته جمعی عضویت ففتا را بدست بیاورند.
ــ پذیرش دسته جمعی نهادهای فرهنگی ( سازمانها، اتحادیه ها، انجمن ها، شوراها و … فرهنگی ) به عضویت ففتا، از صلاحیت هیئت مدیره میباشد.

مادۀ پنجم: ففتا از پذیرش دسته جمعی یک حزب ویا سازمان سیاسی درعضویت خود معذور است ولی در رابطه با عضویت انفرادی افراد وابسته به احزاب و جریانات سیاسی در ففتا ممانعتی وجود ندارد.

مادۀ ششم: اعضای ففتا دارای حقوق و وجایب ذیل میباشند:
الف: حقوق
– حق انتخاب شدن و انتخاب کردن در تمام سطوح رهبری ففتا،
ــ حق ابراز نظر، مشوره، پیشنهاد و انتقاد پیرامون کلیه مسایل مطروحه و نسبت به تمام سطوح رهبری ففتا،
ــ حق استفاده از امکانات مادی و معنوی این کانون مطابق به اصول موضوعه ففتا،

ب: وجایب
ــ رعایت احکام یاسای فکری و یاسای تشکیلاتی ففتا،
ــ پیروی از دساتیر و فیصله های مقامات رهبری ففتا،
ــ پرداخت به موقع و منظم حق العضویت، بخاطر پشتیبانی مالی ففتا،

فصل دوم

ساختار تشکیلاتی

مادۀ هفتم: تشکیلات ففتا، متشکل از کلیه بخش های این کانون فرهنگی در داخل و خارج کشور بوده و مندرجات این یاسای تشکیلاتی در سرتاسر آن یکسان قابل تطبیق و اجرا است مگر آنکه شرایط خاص و حاکم در یک محیط، ایجابات عملی نمودن و رعایت آنرا با مشکل مواجه نموده و ضرورت اتخاذ تدابیر خاص را نماید.

ارگانهای رهبری کننده ففتا عبارت میباشد از: قــــو ر یلــــتــای، جرگه، کینگاش و هیئت مدیره.

قوریلتای

مادۀ هشم: قوریلتای؛ عبارت است از عالیترین مجلس رهبری کننده ی ففتا، از نمایندگان انتخابی جامعه تورکان افغانستان از داخل و خارج کشور که علاقمند به این نهاد باشند، تشکیل میگردد و کمیت مجلس تابع شرایط میباشد.

وظایف و صلاحیت های قورلتای:

مادۀ نهم: تأسیس و انحلال ففتا، تصویب مرامنامه و اساسنامه، تعیین اعضای کینگاش و انتخاب رئیس ففتا از جمله اعضای کینگاش و عزل آن، از صلاحیت های قوریلتای میباشد.
تمام فیصله های قوریلتای به اکثریت نسبی ( ۵۰+۱ فیصد ) صورت میپذیرد.

مادۀ دهم: قوریلتای، اعضای کینگاش را از مجموع اعضای حاضر در جلسه و دیگر شخصیت هاییکه، بنابر معاذیر معقول و اصولی نمیتوانند به قوریلتای شرکت نمایند، با رأی مستقیم (سری و یا علنی) اشتراک کنندگان، انتخاب مینماید.

مادۀ یازدهم: کمیت و تعداد اعضای کینگاش با درنظرداشت کمیت اعضا و هواداران ففتا در مجموع تعیین و گزینش آن در مناطق مختلف نیز به همین اساس صورت میگیرد.

مادۀ دوازدهم: نحوه ی رایگیری ( سری ویا علنی ) در رابطه با اهداف مختلف، در جریان جلسات هر قوریلتای با رأی مستقیم اعضای حاضر قوریلتای تعیین میگردد.

مادۀ سیزدهم: جلسات نوبتی قوریلتای درهر چهارسال یکبار، جهت بررسی تمام موضوعات داخلی و خارجی ففتا مطابق به رهنمود های این یاسای تشکیلاتی دعوت و دایر میگردد.
جلسات غیر نوبتی قوریلتای، بنابر تصمیم اکثریت قاطع یعنی دوثلث آرای کینگاش، برحسب ضرورت میتواند بشکل فوق العاده دایر گردد.

جـــــــــــر گـــــــــه:

مادۀ چهاردهم: جرگه؛ عبارت از دومین ارگان انتخابی ففتا میباشد که برای استماع گزارش کینگاش و تصمیم گیری در مورد آن دعوت میشود و جلسات آن به روال عادی درهر دوسال یکبار دایر میگردد.
جرگه بنابر تصمیم اکثریت نسبی کینگاش و یا لزومدید اکثریت دوثلث آرای اعضای هیأت مدیره، با تأیید اکثریت نسبی اعضای کمیسون یاش اولوغلر، میتواند بشکل فوق العاده نیز دایر گردد.

مادۀ پانزدهم: اعضای جرگه، عبارت اند از هیئت مدیره، اعضای کینگاش، مسئولین واحد های تشکیلاتی و نمایندگان منتخب ففتا در کشور های مختلف و ولایات مختلف در داخل کشور.
مسئولین واحدها در هرمملکت و یا ولایات داخل کشور، میتوانند به تناسب کمیت اعضای خود، یک یا چند نفر را به جرگه معرفی کنند. تناسب فیصدی توسط هیأت مدیره با درنظرداشت تعداد اعضأ درهر کشور ویا ولایت تعیین و ابلاغ میگردد.

مادۀ شانزدهم: جرگه عالیترین ارگان تصمیمگیری بعداز قوریلتای محسوب میگردد و تمام صلاحیت های قوریلتای را به استثنای انحلال فدراسیون و تغییر نام آن دارا بوده و تعداد کمی آن تابع شرایط میباشد.
تمام فیصله های جرگه با رای اکثریت نسبی، صورت میگیرد. اما عزل و نصب رئیس فدراسیون مستلزم آرای اکثریت قاطع دو ثلث اعضای حاضر در مجلس ( جرگه ) میباشد.

کــیــنــــــگـاش:

مادۀ هفدهم: کینگاش؛ عبارت از سومین ارگان رهبری کننده فدراسیون است که اعضای آن توسط قوریلتای ویا جرگه انتخاب و منظور میگردد.

مادۀ هژدهم: وظایف کینگاش عبارت اند از:
الف ــ رهبری و پیشبرد امور فدراسیون در فاصله بین دو اجلاس جرگه و یا قوریلتای به شمول عقد پروتوکولها و قرارداد ها با انجمن های فرهنگی، از طریق شعبات و مراجع ذیصلاح پیشبینی شده دراین سند،
ب ــ تهیه گزارش از فعالیت های فدراسیون به جرگه و یا قوریلتای،
ج ــ تهیه پیشنهاد تعدیلات لازمی در یاسای فکری و یاسای تشکیلاتی به جرگه یا قوریلتای،
د ــ استماع گزارش هیأت مدیره و تصمیمگیری در مورد آن،
ه ــ تعلیق صلاحیت رئیس، درصورت ثبوت تخطی او از اصول مرامی و اساسنامه ففتا و انتخاب سرپرست مؤقت فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان با اکثریت دوثلث آرای شاملین اجلاس الی تدویر جرگه یا قوریلتای،
و ــ در صورت تعلیق صلاحیت رئیس، تدویر جرگه و یا قوریلتای، در حدود اعظمی سه الی شش ماه حتمی است،
ز ــ تصویب پلان کاری و پروگرام های یک ساله،
ح ــ کینگاش، بصورت نوبتی در هرسال یکبار، جلسه حضوری خود را دایر مینماید، اما جلسات فوق العاده خارج ازاین امر است.

هــیــأت مدیره:

ماده نزدهم: هیئت مدیره، متشکل است از رئیس، معاونین، سخنگو و مسئولین شعبات مختلفه که رهبری فدراسیون را در بین دو اجلاس کینگاش به عهده داشته و جلسات خود را در هر ماه یکبار دایر مینماید.

ماده بیستم: وظایف هیأت مدیره عبارت اند از:
الف – قبول و انفکاک عضویت در فدراسیون، تشکیل و لغو شعبات، تعیین وعزل مسئولین شعبات به شمول قبول استعفای کادرهای رهبری،
ب – تصویب مصارف مالی فدراسیون،
ج – نظارت از مسائل مالی فدراسیون،
د – نظارت بر فعالیت های جاری و روزمرۀ سرتاسر فدراسیون.

رئیس فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان:

مادۀ بیست و یکم: رئیس فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان؛ از زمرۀ اعضای منتخب و حاضر کینگاش با رأی اکثریت نسبی اعضای کینگاش، کاندید و از جانب مجلس قوریلتای انتخاب میگردد.

مادۀ بیست ودوم: رئیس فدراسیون بعد از انتخاب شدن خود، معاونین و سخنگوی خود را با مشورۀ اعضای منتخب کینگاش تعیین و به قوریلتای معرفی و اخذ رأی اعتماد مینماید.

مادۀ بیست وسوم: رئیس فدراسیون، در فاصله بین دو قوریلتای سمت رهبری فدراسیون را برعهده داشته و از کلیه اجراات خود در نزد کینگاش، جرگه و قوریلتای مسئول میباشد.

مادۀ بیست و چهارم: فرد پیشنهاد شده جهت احراز مقام ریاست ففتا، لزوماً دارای مشخصات و اوصاف ذیل باشد:
الف – دارای سجایای عالی انسانی بوده و به یکی از اقوام و ملیت های تورک در افغانستان که هنوز هم به یکی از شاخه های زبان تورکی تکلم مینمایند، مربوط باشد،
ب ــ دارای تحصیلات عالی حد اقل به سویۀ لیسانس باشد،
ج – به امور فرهنگی وارد بوده با تاریخ و فرهنگ تورکها آشنایی و معرفت کافی داشته باشد،
د ــ باید حداقل قدرت صحبت کردن روان به یکی از لهجه های لسان تورکی را داشته باشد،
ه ــ به دفاع از منافع حق طلبانه خلق تورک در افغانستان وفادار بوده و از تبعیض و تعصب نسبت به دیگر مردم کشور ما افغانستان مبرا باشد،
و ــ به هیچ یک از احزاب و جریانات سیاسی داخل و خارج کشور عضویت نداشته باشد، این حکم در رابطه با معاونین، سخنگوی و مسئولین شعبات که اعضای هیئت مدیره هستند نیز نافذ و مرعی الاجرا است.
ز ــ اختفای عضویت برحال در یک حزب ویا سازمان سیاسی و فعالیت به نفع این یا آن حزب ویا سازمان سیاسی به معنی تخلف از مفاد و مقررات این یاسای تشکیلاتی و نقض عدم وابستگی سیاسی، آیدیالوژیکی و عقیدتی این کانون فرهنگی محسوب گردیده و هرزمانیکه افشا شود، سبب سبکدوشی رئیس و اشخاص واجد این شرایط شده میتواند،
ح ــ اعتبار دوره کاری رئیس فدراسیون به صورت عادی، چهار سال بوده از تدویر یک قوریلتای الی دایر شدن قوریلتای بعدی نافذ است. در حالات غیر عادی که دایر نشدن به وقت و زمان قوریلتای را باعث شده میتواند، این مدت زمان از طریق تدویر جلسات کینگاش، از شش ماه الی یک سال دیگر میتواند تمدید شود.

فصل سوم

شعبات ففتا

مادۀ بیست وپنجم: فدراسیون دارای شعبات ذیل میباشد:
الف ــ شعبۀ امور مالی و تدارکات،
ب ــ شعبۀ امور تشکیلاتی،
ج ــ شعبۀ امورحقوق بشر،
د ــ شعبۀ امور روابط و تفاهم،
ه ــ شعبۀ امور فرهنگی،
و ــ شعبۀ امور بیگم لر،
ز ــ شعبۀ امور یاش ییگیتلر،
ح ــ شعبۀ امور یاش الوغ لر،

ماده بیست وششم: تشکیل کمی هریک از شعبات در صورت امکان کمتر از سه نفر بوده نمیتواند اما نظر به حجم کار فدراسیون میتواند بیشتر باشد، اعضای شعبات توسط مسئولین آنها به هیأت مدیره معرفی و توافق حاصل میگردد.

ماده بیست وهفتم: مسئولین شعبات، هریک مؤظف به طرح و تدوین طرزالعمل شعبه مربوطه خود بوده که بعد از منظوری و تصویب هیأت مدیره، مرعی الاجرا میباشد.

شعبۀ امور مالی و تدارکات

مادۀ بیست وهشتم: فدراسیون از منابع ذیل تمویل میگردد:
یک ــ پرداخت حق العضویت منظم اعضأ،
دو ــ اعانه بی شایبه جنسی و نقدی اعضأ و هواخواهان ففتا اعم از تجار ملی، موسسات خیریه، شرکت ها و دیگر جوامع مدنی داخلی و خارجی،
سه ــ فعالیت های انتفاعی فرهنگی، از قبیل فروش کتب، روزنامه ها، مجلات و امثالهم.

ماده بیست ونهم: فدراسیون بمنظور ایجاد تسهیلات در فعالیت های خود، صندوق وجهی و حسابات بانکی باز میکند.

ماده سی وم: هر عضو فدراسیون مقیم اروپا، ماهانه معادل پنج یورو، مقیم امریکا، کانادا، آسترلیا، جاپان و کشورهای خلیج، ماهانه معادل ده دالر امریکائی، مقیم چین، روسیه و تورکیه و آسیای مرکزی، ماهانه معادل سه دالرامریکائی، مقیم افغانستان، ایران، پاکستان و سایر کشور ها، ماهانه معادل یک دالر را بنام حق العضویت، به مسئولین امور مالی فدراسیون میپردازند. در این کشورها اگر از یک خانواده، بیشتر از یکنفر افتخار عضویت فدراسیون را حاصل کرده باشند، حق العضویت آنها، فی نفر پنجاه فیصد میباشد. محصلین و متعلمین کشور های نظیر افغانستان، ایران و پاکستان از پرداخت حق العضویت معاف اند.

ماده سی ویکم: پول حق العضویت ها و اعانه که در هر واحد محلی ویا منطقه یی توسط مسئولین امورمالی جمع آوری میگردد، در هفتۀ اول ماه بعدی پنجاه فیصد آن به حساب مرکزی فدراسیون انتقال داده میشود، این موضوع در داخل افغانستان با لایحه جداگانه تنظیم میگردد.

مادۀ سی ودوم: پول مورد نیاز با امضا های معرفی شدۀ دو نفرمسئول که در برگیرندۀ رئیس ففتا ومسئول مالی است قابل حصول از بانک میباشد. امضای دو نفر فوق الذکر توسط رئیس ففتا رسماً به بانک مورد نظر معرفی میگردد. این طرزالعمل در حدود اصول مقررات بانکی اعتبار دارد.

شعبۀ امور تشکیلات

مادۀ سی وسوم: تشکیلات فدراسیون عبارت است از مجموع اعضای فدراسیون در داخل و خاج کشور که توسط ارگانهای مختلف رهبری و هدایت میشوند.
این تشکیلات از دو بخش اساسی ذیل عبارت میباشد:

ماده سی وچهارم: بخش داخل کشور،
تشکیلات داخل کشور یکی از بخش های اساسی و عمده ی تشکیلات فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان بوده و اعضای رهبری آن توسط مجلس با صلاحیت در سطح جرگه ویا قوریلتای انتخاب میگردد.
– شورای رهبری داخل کشور از طریق انترنیت و دیگر وسایل ممکنه ی تأمین ارتباط، رابطه دوامدار و بموقع خود را با مرکز اصلی رهبری فدراسیون در خارج جاری نگه داشته و از اجراات خود گزارش میدهد.
– رهبری فدراسیون در اولین فرصت بدست آمده از ملحوظات مختلف سیاسی و امنیتی وغیره مکلف به تدارک زمینه های انتقال مرکز اصلی فدراسیون در داخل کشور بوده و تا آن موقع مکلف به تأمین رابطه های دوامدار و مؤثر با بخش داخل کشور میباشد.
– کلیه احکام و مندرجات این یاسای تشکیلاتی یعنی اساسنامه در کلیه سطوح در داخل کشور نیز قابل تطبیق و اجرا است.

ماده سی وپنجم: بخش بیرون مرزی،
بخش بیرون مرزی تشکیلات فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان با اشتراک فعال وآگاهانۀ مهاجرین تورک افغانستان در کشور های مختلف جهان تشکیل و مطابق به روحیۀ این یاسای تشکیلاتی ویاسای فکری فدراسیون فرهنگی فعالیت مینماید.
– اعضای فدراسیون در کشورهای مختلف جهان میتوانند با ایجاد تشکیلات کشوری مربوط به فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان منسجم گردیده و با رعایت کلیه موازین و احکام اساسنامه و برنامه ففتا در کشور های متعلق ثبت و راجستر گردیده و به فعالیت های خود آغاز نمایند.

ماده سی وششم: سلب عضویت از فدراسیون در حالات استعفآ، اخراج و وفات صورت میگیرد.

ماده سی وهفتم – اخراج از عضویت فدراسیون بنابه علل ذیل در نظر گرفته میشود:
الف – عدم علاقمندی یک شخص به ادامۀ عضویت در فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان،
ب – نقض مکرر وعمدی احکام و مندرجات اساسنامه و برنامۀ فدراسیون، اتهام و دروغ برای تخریب و تحریف آگاهانه اهداف این کانون فرهنگی،
ج – عدم انتقاد پذیری و سر باز زدن از پذیرش روش های اصلاحی بصورت مکرر.
اخراج از صفوف ففتا از صلاحیت هیئت رهبری انجمن های کشوری بوده و با تأیید هیأت مدیره فدراسیون صورت میگیرد.

ماده سی وهشتم – تنزیل مقام ویا سبکدوشی اعضای رهبری انجمن های کشوری از صلاحیت شورا های مملکتی فدراسیون در کشور های مختلف و شورای رهبری بخش داخل کشور با رأی اکثریت آرای اعضای موجود در یک جلسه میباشد.
تنزیل مقام معاونین و سخنگوی فدراسیون بر اساس فیصله اکثریت نسبی آرآی کینگاش، صورت میگیرد.

مادۀ سی ونهم: عضو اخراج شده از صفوف فدراسیون حق دارد تا شکایت خود را به مقامات بالائی فدراسیون بشمول قوریلتای برساند.

شعبه امور حقوق بشر

ماده چهلم: کمیسیون حقوق بشر فدراسیون موظف به اجرای امور آتی اند:
الف – مبارزه با هرگونه اعمال ظالمانه وحق تلفانه درافغانستان،
ب – مبارزه و روشنگری در برابر هرگونه تخطی ازاحکام اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و کانوانسیون های بین المللی و تبارز واکنش های قانونی علیه آن.

شعبۀ امور روابط و تفاهم

ماده چهل ویکم: دو نوع تآمین ارتباط بطورعمده شامل وظایف شعبه تآمین ارتباطات و تفاهم میگردد:
الف – تآمین ارتباطات داخلی فدراسیون
ب – تآمین ارتباطات در خارج از تشکیلات فدراسیون

ماده چهل ودوم: شعبه تامین ارتباطات و تفاهم وظیفه دارد که با تمام کمیته ها و بخش های فدراسیون درافغانستان و کشورهای دیگراز طریق تیلفون، کمپیوتر ودیگر طرق ممکنه ارتباط برقرار نموده و از نحوه فعا لیت فدراسیون، نتایج آن، واکنش های مخالفان و موافقان در مقابل فعالیت های فدراسیون و سیر افکار عامه، اطلاعات جمع آوری نموده، توسط مسئول شعبه تامین ارتباط و تفاهم این اطلاعات را در اختیار هیآت مدیره قرار دهد. این نوع ارتباطات ذات البینی وظیفه عادی و روزمره شعبه تآمین ارتباطات و تفاهم شمرده میشود که آنرا مستقلانه تحت رهنمایی مسئول شعبه تآمین ارتباطات و تفاهم ومشوره هیئت مدیره پیش میبرد.

مادۀ چهل وسوم: تآمین ارتباطات بیرونی وظیفه دیگر شعبه تآمین ارتباطات و تفاهم است که در برگیرندۀ تآمین ارتباطات با سازمانهای بالمثل و موسسات سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی در چهره ادارات دولتی و غیردولتی را احتوا نموده و از اجراات خود هیئت مدیره را در جریان میگذارد.

شعبه امور فرهنگی

ماده چهل وچهارم: شعبه امور فرهنگی که از افراد فهیم واهل قلم بوجود میآید، رسالت دارد تا زمینۀ واقعی پخش اندیشه های سالم و مثمر علمی و فرهنگی را با هدف تعمیم آگاهی و خود آگاهی خلق تورک و دیگر مردم ساکن این سرزمین دایماً فعال نگهداشته و تلاش در جهت ایجاد یک جنبش فکری عدالت خواهانه و ظلمت ستیزانه در برخورد با شیوع روز افزون اندیشه های عظمت طلبانه قومی، نژادی، مذهبی، لسانی، عقیدتی، سمتی وغیره هدف قرار داده ودایماً جاری نگهدارد.

ماده چهل وپنجم: هرنوشته پژوهشی وغیرپژوهشی قبل از نشر آن به رسانه ها ، لزوماً به هیئت تحریرکمیسیون فرهنگی ارایه میگردد.
پیشبرد امور نشراتی یکی از وظایف مهم شعبه امور فرهنگی شمرده میشود.

شعبه امور بیگم لر

ماده چهل وششم: شعبه امور بیگم لر، تمام علاقمندان وهواداران اناث فدراسیون را سازماندهی نموده درکتاب جدا گانه ثبت و راجستر و تحت رهنمایی هیئت مدیره و مطابق به اصول مرامی و تشکیلاتی فدراسیون فعالیت مینماید.

شعبه یاش ییگیتلر

ماده چهل وهفتم: شعبۀ امور یاش ییگیتلر تمام اعضای جوان فدراسیون که دارای سن کمتر از۱۸ سال باشند، تنظیم و رهبری نموده و تشکیلات یاش ییگیتلر توسط این شعبه با تفکیک سال تولد وسایر مشخصات هویتی درکتاب جدا گانه ثبت وتنظیم میگردد.

شعبه یاش الوغ لر

مادۀ چهل وهشتم: شعبه یاش اولوغلر متشکل از تعدادی آقسقالان با تجربه و خبیر اعضای ففتا بوده و یک ارگان مشورتی وممد تصمیم گیری در مسایل مهم فدراسیون برای هیئت مدیره میباشد.

فصل چهارم

احکام متفرقه

ماده چهل ونهم: تمام افراد شامل درفدراسیون درهرکجای دنیا که باشند اعضای یک خانواده بهم پیوسته تلقی گردیده در زمان مواجه شدن به مشکلی لاینحل وبالاتر از توان خودشان ، فدراسیون با ارایه مشوره ها و رهنمود های لازم قانونی وحقوقی و در صورت امکانات با ارایه ی کمک مالی از آنها حمایت میکند.

ماده پنجاهم: برای تدارک هر قوریلتای ویا جرگه، شورای تدارک ویژه ایجاد گردیده و با انجام کار قوریلتای ویا جرگه منحل میگردد.

ماده پنجاه ویکم: دفتر مرکزی فدراسیون فعلآ در کشورهالند موقعیت داشته و در آینده درصورت امکان بداخل افغانستان ویا کشور مناسب دیگریکه لازم پنداشته میشود، منتقل خواهد گردید. تصمیمگیری انتقال موقعیت دفتر مرکزی با رآی دوثلث اعضای اجلاس کینگاش صورت میگیرد. در حالات خاص هیآت مدیره فدراسیون میتواند درینباره تصمیم اتخاذ نماید.

ماده پنجاه ودوم: این اساسنامه بعداز تصویب تاریخی ۲۶ دسامبر سال ۲۰۰۸ م، در جرگه ی کوپنهاگن، نافذ شمرده میشود.

ماده پنجاه وسوم: فدراسیون درمحل و موقعیت دفتر مرکزی فدراسیون ثبت و را جستر میگردد.

ماده پنجاه وچهارم: فدراسیون دارای مهر، سمبول، بیرق و ارگان نشراتی خود میباشد که تهیه و تدارک آن بدوش هیئت مدیره بوده و با تأیید جرگه ویا قوریلتای نهایی میگردد.

ماده پنجاه وپنجم: برنامه واساسنامه فدراسیون به زبانهای تورکی ( اوزبیکی و تورکمنی ) و زبانهای رسمی دولتی منتشر میگردد.

ماده پنجاه وششم: مرامنامه و اساسنامه تشکلات مختلفه کشوری و محلی به هیچوجه نمیتواند متناقض با یاسای فکری و تشکیلاتی ففتا قرار داشته باشد.

ماده پنجاه وهفتم: توجیه و تفسیر مواد بحث برانگیز احتمالی اساسنامه فدراسیون از وظیفه شعبه یاش الوغ لر با مشوره شعبه امور فرهنگی فدراسیون تحت رهنمایی هیئت مدیره میباشد.

این اساسنامه در چهار فصل و پنجاه و هفت ماده تحریر گردیده است

ومن الله التّوفیق

بسم ا الرحمن الرحیم

برنامه فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان

: مقدمه

بررسی چگونگی رشد حوادث بعد از جنگ جهانی دوم، تغییر تناسب موقعیت سیاسی و نظامی دولت ها و

تحکیم پایه های آزادی ملت ها از زیر بار استعمار کهن با تسریع و تکامل روند مبارزات عمیق فکری و

عملی آزادی خواهانه و عدالت طلبانه در جهت دریافت راه رهائی انسانها از استبداد نژادی، قومی، زبانی،

دینی و مذهبی در آسیا، افریقا، امریکای لتین و سرتاسر عالم بشریت نمایانگر آنست که در حال حاضر

جهان به سوی پذیرش اصل حق تعیین سرنوشت ملل، کثرت گرایی قومی، اتنیکی، زبانی، دینی و مذهبی

پیش رفته و روش دولت ها در مورد ملت سازی با توسل به سرکوب و ستم، ناکارآمد ثابت گردیده واین

شیوه خشن واستبدادی کارآیی خود را ازدست داده وسیمای خلف موازین اخلقی و غیرانسانی آن در

عریان وبی اعتبار گردیده است B .پیشگاه تاریخ و بشریت عدالتخواه در جهان کامل

مروری به تاریخ خونین گذشته و انکشافات وضعیت سیاسی، اجتماعی و نظامی سه دهۀ اخیر در افغانستان

به وضاحت نشان میدهد که اعمال اهرم های سرکوب در رابطه با اقوام و ملیت های ساکن کشور با سلب

حقوق و آزادی های انسانی از آنان به نفع حلقات حاکم و تعمیم تبعیض و نابرابری در عرصه های مختلف

زندگی اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی راه حل ایجاد ملت ومدنیت نبوده بلکه سرپوش

گذاشتن بر واقعیت های انکارناپذیر وجود فرهنگهای گوناگون در افغانستان منحیث عینیت های زنده وانکار

با وقوع بحرانهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی همراه با ایجاد زمینه های B ناپذیر میباشد که نتیجۀ آن عموما

فزایندۀ اختلفات و کشمکش های داخلی و مداخلت خارجی، از یکطرف عوامل ضعف و نابکاری دولتهای

مرکزی را افزایش و از جانب دیگر با انکشافات روزافزون حس خودآگاهی و خودارادیت قومی و ملیتی

مردم زیر بار ستم نسبت به حقوق و امتیازات سلب شدۀ انسانی ایشان، مبارزات حق طلبانۀ آنها با گذشت

هرروز استحکام و انسجام بیشتر کسب نموده و چه بسا که ممکن است در صورت ادامۀ سیاست های

سرکوب و تحقیر که متأسفانه با خیره سری و ناعاقبت اندیشی تا هنوزهم دنبال و عملی میشود، درنهایت

عکس العمل طبیعی در برابر آن از جانب اقوام و ملیت های محکوم چهرۀ قهرآمیز و آشتی ناپذیر به خود

گرفته و این مردم مظلوم برای دفاع از حقوق حقه ی خود خشونت و نافرمانی را به مثابۀ آخرین وسیله

بخاطر رسیدن به حق آزادی و برابری بکار گیرند که نتیجۀ آن جز تداوم بد بختی و سیاه روزی برای کلیه

باشندگان میهن ما چیزی بیش نخواهد بود.تداوم اینگونه مظالم اجتماعی نه تنها نمیتواند به نفع ایجاد صلح و

همزیستی مسالمت آمیز بین القومی باشد بلکه شعله های آتش حق طلبی در هر فرصت مناسب با قوت و

عظمت بیشتر مشتعل گردیده و تداوم بی پایان جنگ های داخلی بر بنیاد تعلقیت های قومی، زبانی و مذهبی

با از دست دادن مشروعیت سرتاسری آن ضریب خطر فروپاشی دولت کنونی افغانستان را به شدت بال

خواهد برد که این فاجعه به نفع هیچ قومی نمیباشد.تلش درجهت دستیابی به هویت ملی، فرهنگی و

برخورداری از اصل حق برابری سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و از میان برداشتن تبعیضات اقتصادی تا

رسیدن به دموکراسی واقعی، خواست کلیه اقوام و ملیتهای ساکن در تمامی کشورهایی مثل افغانستان که

دارای ساختارقومی، زبانی و فرهنگی کثیرالملیتی میباشند، است.در کشورهاییکه هنوز حل مسئلۀ برابری

اقوام، ملیت ها و مذاهب با استقرار دموکراسی و تأمین عدالت اجتماعی بر بنیاد حقوق شهروندی، با ایجاد و

عملی سازی قوانین قابل قبول برای همه، تحقق نپذیرفته است، صحبت از ملت واحد در سطح شعار باقی

میماند و نابرابری سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در یک جامعه یکی از موانع بزرگ ملت سازی

به شمار میرود. دولتها و نهادهای سیاسی و فرهنگی هر کشور منجمله کشورما بایست راه های حل مناسبی

را دراین رابطه جستجو و روند ملت دولت سازی را بمثابۀ یگانه گزینۀ معقول و منطقی با حفظ هویت

قومی، زبانی، دینی و مذهبی ملیتهای مختلف و تأمین برابری در بین آنها ایجاد و ازاین طریق راه های

عملی تحکیم وحدت ملی را در میان آنها تقویت بخشند که این خود یک اصل پذیرفته شده ی جهانی و یکی

از پیش زمینه های مهم و اساسی در جهت ایجاد یک جامعۀ دموکراتیک و آزاد، فارغ از مناسبات استبدادی

.در هر کشور و منجمله کشور ما میباشد

درحالیکه ملیت های متنوع از نظر زبانی، مذهبی، نژادی و اتنیکی در کشورهای توسعه یافته با حفظ هویت

فرهنگی و تاریخی خود به مسالمت در کنار همدیگر زندگی میکنند، ما شاهد ناآرامی ها و جنگ های خونین

قومی، اتنیکی، زبانی و مذهبی در کشورهای نظیر افغانستان، عراق، ایران، پاکستان و بعضی ممالک دیگر

هستیم. یکی از عوامل دردناک و تاریخی این وضع در همچو کشورها عبارت از رد و طرد اصل حق تعیین

سرنوشت اقوام و ملیت ها و تلش مذبوحانۀ اقشار حاکم در اضمحلل ویا حداقل تحریف و سردرگم ساختن

هویت فرهنگی و تاریخی اقوام، به منظور تضعیف و زوال نقش و تأثیرگذاری آنها در حیات سیاسی،

.اقتصادی و اجتماعی جامعه میباشد

افغانستان کثیرالملیت یکی از کشورهای متبارز دراین رابطه است که تاریخ آن انواع استبداد را از سر

گذرانده و حاکمان دوره های مختلف بخصوص در سدۀ اخیر کوشیده اند تا هویت فرهنگی ملیت های زیر

استبداد خویش را زایل و نقش آنها را در جامعه تضعیف نمایند. با تأسف امروز نیز حلقاتی وجود دارند که

تحت نام دموکراسی تلش مینمایند تا مانع کثرت گرایی زبانی و فرهنگی در جامعه چندین ملیتی افغانستان

.گردند

بنابراین با توجه و دید عمیق به انکشاف مسایل اجتماعی و فرهنگی و انواع حوادث سرنوشت ساز در کشور

کل و سمت دهی آگاهانۀ اذهان ملیت ها U و درک عمیق ضروریات مبرم حیاتی دراین مقطع خاص، بمنظور تش

و اقوام افغانستان در راستای بازیابی هویت فرهنگی و تاریخی خویش، با درنظرداشت اصل کثرتگرایی

همگام با روند رشد و تقویۀ اصول دموکراسی واقعی، به منظور تنظیم و پیشبرد فعالیت های موثر و ارایۀ

طرح های علمی و عملی برای احیأ و انکشاف هویت فرهنگی و تاریخی تورک های ساکن افغانستان، بخاطر

صیانت و دفاع از هویت فرهنگی و تاریخی آنان به مثابۀ بخشی از فرهنگ ملی کشور و بمنظور بازسازی

و رشد متساوی فرهنگی و برابری قومی و زبانی تمام مردم افغانستان، نهاد وسیع البنیاد فرهنگی، اجتماعی

و مدنی بنام ( فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان ففتا ) که متشکل ازتمام تورک های برخاسته از جامعۀ

افغانستان در داخل خارج مملکت اعم از زن و مرد میباشد، با رعایت احترام به اصل معتقدات دینی و

مذهبی مردم، اعلمیۀ جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های سیاسی و مدنی مکمل آن، براساس مادۀ سی و

پنجم قانون اساسی جمهوری اسلمی افغانستان تأسیس گردیده و منحیث یک نهاد مستقل دموکراتیک

.غیرسیاسی و غیروابسته در داخل و خارج کشور فعالیت مینماید

تورکان افغانستان عبارت اند از تمام اقوام و ملیت هاییکه که از لحاظ هویت تاریخی متعلق به شاخه های

مختلف تورکی بوده و به زبان اصلی ویا عارضی تکلم مینمایند. این تعریف در واقعیت بافت قومی افغانستان

شامل اوزبیگ ها، هزاره ها، تورکمن ها، ایماق ها، تاتارها، اویغورها، بیات ها، قزاق ها، قرغزها، قزل

.باش ها، تایمنی ها و هر آنکسی که خودرا متعلق به هویت تورک های افغانستان میداند، را دربر میگیرد

بنابراین؛ فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان ” ففتا”، بمنظور نیل به اهداف و خواستهای اجتماعی و

فرهنگی خویش، طرح خطوط کلی مرام، اهداف، وظایف و دیدگاه های خویش پیرامون یکی از مهمترین

مسایل کشور، در برابر تمام نیروهای ملی و مردمی، احزاب، سازمانها، شخصیت های فرهنگی و علمی و

روشنفکران پاکدل و بادرد و متعهد کشور به ویژه جامعۀ تورکان کشور پیشکش می کند؛ تا بتوان با تفاهم،

همکاری، همسویی گسترده و سراسری به سوی احیأ، رشد و انکشاف هویت فرهنگی و تاریخی خود و تمام

اقوام و ملیت های دیگر در کشورعزیز مان افغانستان و بدینوسیله به سوی ایجاد و برقراری صلح و

همبستگی ملی، حاکمیت مستقل ملی و حفظ تمامیت ارضی میهن مقدس همه باشنده گان افغانستان که ممثل

.ارادۀ راستین مردم کشور در جهت التیام زخم ها، تفرقه ها و دشمنی ها باشد، راه گشود

تلش در جهت حفظ، پاسداری و تحقق ارزشهای والی دین مقدس اسلم و مبارزۀ جدی و آگاهانه ۱

.دربرابر کلیه انواع خرافات بمثابۀ عوامل گسترش جهل

مبارزه بخاطر وحدت و همبستگی واقعی تمام ملیت ها و اقوام ساکن کشور و اشتراک عملی و مساویانۀ ۲

.آنها مطابق شعاع وجودی شان در حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور واحد مان افغانستان

مبارزه در راه احیأ، رشد و انکشاف هویت فرهنگی و تاریخی تمام اقوام و ملیت ها و بخصوص تورک ۳

: های افغانستان و صیا نت از آن که شامل تعمیل فعالیت های آتی میگردد

الف مواظبت از میراث فرهنگی تورک ها در افغانستان به مثابۀ جزء فرهنگ ملی کشور و حمایت از اهل

،فرهنگ و مساعدت با آنها

ب تحقیقات همه جانبه در مورد بازشناسی و معرفت با هویت فرهنگی، تاریخی و زبانی و تلش برای

،رشد فرهنگ، زبان و ادبیات اقوام تورک کشور، با استفاده از هرزمینۀ مساعد

ج تحقیق، تدقیق، تحلیل، گردآوری و نشر آثار مربوط به تاریخ، فرهنگ، ادبیات، هنر و دیگر داشته های

علمی و ادبی و هنری تورک ها، به زبان های تورکی و دیگر زبان های زنده و پویای کشور و جهان و

معرفی داشته های ارزشمند معنوی این اقوام و ملیت ها از طریق برگزاری محافل ادبی، هنری، کنفرانس ها

و سمپوزیم های علمی و فرهنگی در سطح کشور و جهان با نظرداشت دستیابی به زمینه های مثبت و

.سازنده ی رشد و تکامل معنوی تورک های کشور

د تلش در جهت پیدا کردن زمینه های مثبت و سازنده ی روابط فرهنگی با دیگر اقوام و ملیت های

کشور ما و ملت های پیشرفته ی جهان با آگاهی از نقش تکامل دهنده ی فرهنگ ها در مناسبات باهمی

.وبکار گیری خلق دست آورد های مادی و معنوی دیگر جوامع انسانی در عرصه های علم و فرهنگ

ه تلش در جهت حفظ اصالت های فرهنگی تورک ها و دیگر اقوام و ملیت های ساکن کشور دربرابر

تهاجمات فرهنگی سازمان یافته و هدفمند کشورهای همسایه و دیگر کشورهای جهان با اهداف و برنامه های

.ویرانگر اخلقی و اجتماعی و توأم با ترویج فساد در جامعۀ ما

و تو جه به ادبیات شفاهی و فولکلوریک غنامند تورک های کشور ما و تلش هرچه بیشتر در جهت رشد

و انکشاف آن با استفاده از داشته های فولکلوریک دیگر جوامع تورکتبار جهان و تلش در جهت پیدا کردن

.امکانات تدوین و نشر آنها در کشور

ز تلش احیأ و انکشاف ورزشهای ملی و فراموش شده ی تورک های کشور و معرفی محسنات و جوانب

.مفید آن

ح – تلش برای رشد متوازن صنایع دستی و صنایع مستظرفه، احیأ و انکشاف هنر اصیل موسیقی تورکی

.و جلب حمایۀ دولت دراین رابطه همسان با سایر اقوام و ملیت های افغانستان

ط تهیه و تدوین قاموس ها، رساله ها و مطالب علمی برای رشد و انکشاف زبانهای تورکی، تأسیس رسانه

های سمعی و بصری، نشر جراید، مجلت و روزنامه ها، ترجمه و چاپ کتب باارزش علمی، تاریخی و

اجتماعی، سیاسی جهت رشد آگاهی مردم و تشویق دانشمندان تورک کشور به تألیف کتب و آثار باارزش

.خود به زبان مادری یعنی تورکی

ی تجلیل و بزرگداشت از شخصیت های بزرگ ملی، علمی و فرهنگی مردم ما در تاریخ با معرفی

کارنامه های آنها و تجلیل از روزهای مهم تاریخی، ملی و سنتی اقوام تورک افغانستان و سایر فعالیت

هاییکه مربوط به احیأ، رشد، انکشاف و مواظبت از هویت فرهنگی و تاریخی تورک های افغانستان میشود،

.شامل برنامۀ فعالیتهای فرهنگی فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان ” ففتا ” میگردد

فدراسیون برای رشد و برومندی کلتور و فرهنگ تورک های افغانستان، در پهلوی رشد کلتور و ۴

.فرهنگ سایراقوام افغانستان مبارزه وهمبستگی فرهنگی تمام اقوام کشور را وظیفۀ اساسی خود میداند

مبارزه در جهت تأمین همبستگی ملی با درنظرداشت تسا وی حقوق کلیه اقوام و تبار ساکن در قلمرو ۵

.سیاسی و جغرافیایی افغانستان

تنویر اذهان مردم دربارۀ هرگونه حرکات نژادپرستانه، سیطره جویی اتنیکی، زبانی و فرهنگی در ۶

قلمرو افغانستان و ایجاد زمینه های فرهنگی برای تحقق تساوی حقوق بین ال قوامی در کشور از طریق

.تبلیغ و توضیح و تدویر کنفرانس ها و سیمینار های آموزشی

تلش جهت تفهیم و آگهی مردم به مشارکت همه اقوام در امور سیاسی و اداری از راه انتخابات و ۷

تأثیرگذاری در پالیسی دولت برای انتصابات عادلنه با درنظرداشت مشارکت ملی که میتواند بستر

.همزیستی فرهنگ های مختلف را در کشور هموار نماید

برگزاری همایش های فرهنگی، اعتصابات و تظاهرات مسالمت آمیز برای بلند کردن صدای اعتراض ۸

مردم در برابر تبعیض و بیعدالتی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مطابق با روحیۀ قانون اساسی کشور و دیگر

.قوانین و میثاق های جهانی

تلش برای متحد ساختن تمام اقوام و ملیت ها منجمله تورک های افغانستان برای حمایت از تحقق ۹

آرمان های انسانی در کشور مطابق به یک قانون اساسی دموکراتیک که منعکس کنندۀ آرزوها و آرمان های

.همۀ مردم کشور ما باشد، با هدف تأثیرگذاری این اتحاد برای ایجاد ملت و تأمین وحدت ملی در مملکت

تلش برای ایجاد تفاهم بین القوامی و روحیۀ همزیستی برادرانه و مبارزه برای از بین بردن ۱۰

.خصومتهای قومی، زبانی، منطقوی و مذهبی

حمایت از حقوق زنان و کودکان، جوانان و نوجوانان، معلولین و معیوبین، بازماندگان شهدا و اطفال ۱۱

.بی سرپرست

مبارزه در برابر کلیه اشکال و انواع فساد در جامعه چون رشوه، اختلس، فحشا، خویشخوری، سوء ۱۲

استفاده از قدرت، تبعیض، تعصب، بیروکراسی، فساد اداری و غیره در کشور از طریق تصویب برنامه

. های فرهنگی و تنویر اذهان عامه

و من ا التوفیق

 

maandag 19 mei 2008

متن بیانیه اساسی قورلتای توسط دکتورهمت فاریابی

بِسٌمِ اَلّلهِ اَلٌرَحٌمٰنٌ اَلٌرَحِیٌمٌ

به اجازه اعضای محترم هیآت رئیسه ومحترم پروفیسور شهرانی رئیس قورلتای، دوستان عزیز وگرامی !
تشریف آوری شما بزرگان را خیرمقدم گفته و سپاسگذاری عمیق خود را به حضور تمام دوستان تقدیم بدارم که درین روز تاریخی احساس مسئولیت کرده و دعوت ما را پذیرفتند و از جا های دور ونزدیک با قبول زحمات ومصارف درین محفل حضور یافتند .
این یک آغاز نیک و امیدوار کننده بوده وتشریف آوری شما عزیزان مبین آن حقیقت است که رسالت اجتماعی و مدنی جزء لاینفک امور حیاتی هریک ما را تشکیل میدهد و امروز درد های مشترک مارا واداشته است که در زیر این سقف باهم ملاقات نمائیم .
البته ما نسبت بعضی مشکلات نتوانستیم که همه برادران را دعوت کنیم و عزیزانیکه درینجا حضور دارند ، اکثریت ایشان به نمایندگی از هموطنان تورک افغانستانی درینجا تشریف آوردند ورسالت دارند تا پیام قورولتای را به تمام کسانیکه حضور نیافتند ، برسانند .

دوستان محترم !
حضرت رسول اکرم {ص} میفرمایند :
{ مَنٌ سَنَ سُنّه حَسَنَهُ فَلَهُ اَجٌرُهَا وَاَجٌرُ مِنٌ عَمَلِ بِهٰا وَمَنٌ سَنَ سُنّهُ سَیِئهُ فَلَهُ وَ زَرُهَا وَ زَرُ مِنٌ عَمَلِ بِهٰا }
یعنی این حدیث مبارک تآکید مینماید : هرکسیکه سنت و قاعده نیکی میگذارد ، صواب و اجر عمل او و عمل کسانیکه بعداز او ازین قاعده نیک پیروی میکند ، به او میرسد . هرکسیکه سنت و قاعده بدی را میگذارد ، گناه عمل او وعمل کسانیکه بعداز او ازین قاعده پیروی میکند ، به اساسگذار این قاعده سیئه عاید میگردد .
ما امروز جمع شده ایم که به یاری خداوند متعال ، قاعده وسنت بس بزرگ حسنه را اساس بگذاریم .
امیدوار هستم که نشست امروزی ما به مثابه یک خشت آغازین در بنیاد احیای هویت فرهنگی تورک های افغانستان در همسوئی وبرابری در پهلوی فرهنگ های اقوام دیگر کشور تحقق یابد .

اعضای محترم مجلس !
تجارب تاریخی یک موضوع را به صراحت نشان داده است که به فحوای او گفته میشود :
اگرمیخواهی که یک ملت را متلاشی ، مضمحل ونابود سازی، اول زبان آنرا ازبین ببر ودوم تاریخ آن ملت را تحریف وهویت آنرا جعلکاری بکن .
به صراحت باید گفت که هویت فرهنگی اقوام تورک افغانستان در حدود صد سال اخیر مورد تاخت وتاز وضربات خورد کننده دربار های برتری طلب قرار گرفته است .
در تاریخ دونیم قرنه حیطه جغرافیائی بنام افغانستان نه تنها اینکه زبان چندین ملیون نفوس بومی کشور داخل حیات رسمی و اداری نگردید ، بلکه سرکوبگری های مستقیم وغیرمستقیم هویت فرهنگی تورک های افغانستان با کتاب سوزی ها ، تغییر نامهای تاریخی و ویران کردن آثار باستانی همراه بوده است .
یکی ازمظالم فرهنگی دیگریکه به مثابه میتود نابودسازی هویت فرهنگی اقوام تورک افغانستان تعمیل گردیده است ، عبارت از جعلکاری واقعیت های تاریخی میباشد .
در صد سال اخیرتاریخ نویسان درباری با تکرار غیرمسئولانه مکررها صد ها هزار جلد کتاب جعلی ودیگر نشرات تحریف و جعلکاری شده هویت تاریخی تورک های افغانستان و منطقه چاپ ومنتشر نمودند .
ما اولاد اقوام تحت استبداد چون از سواد و قلم محروم بودیم وهرآنچه که آنها نوشتند وما آنرا پذیرفتیم .
قهرمان های تاریخی ما را جنایتکاران تاریخی معرفی کردند و افتخارات تاریخی ما را بدیگران منسوب نمودند . وتلاش نمودند تا اقوام تورک افغانستان را که مدنیت تاریخی وجاویدان در تاریخ بشریت از خود به جای گذاشتند ، فاقد استعداد و ظرفیت های سازماندهی و رهبری کننده در جامعه معرفی نمایند .
چنین برخورد غیرعقلانی و غیرفرهنگی تاهنوز به مشاهده میرسد .
که متآسفانه برخی از قشر باسواد جامعه ما نیز گاهی به این تخریبات وتحریفات صحه میگذارند و آنرا طوطی وار تکرار مینمایند .
به هرحال دامنه بدبختی ها ، جعلیات تاریخی ، تفرقه اندازی وجداسازی درحق اقوام تورک افغانستان بی نهایت وسیع بوده و جبران آن کار منسجم ، متداوم و خستگی ناپذیر میطلبد .

دوستان عزیز !
در سی سال اخیر مردم تورک افغانستان با دادن قربانی های بیشمار نقش اساسی را در دگرگونی مناسبات سیاسی و اجتماعی در هر مقطع خاص بازی نموده است ، اما مسئله زبان تورکی اوزبیکی و تورکمنی به مثابه یکی از پرنفوس ترین زبان تا هنوز حل نگردیده است .
زبان تورکی اوزبیکی را با همه غنامندی ادبی آن در جمله زبانهائی قرار دادند که پشتوانه تکلمی آنها به یک قشلاق و قریه محدود میگردد .
اگرچندیکه فعالیت های چشمگیر فرهنگی از جانب شخصیت های فرهنگی ما درین راستا صورت گرفته است که خود قابل ستایش میباشد ولی حل مسئله زبانی و رشد متواون آن نه تنها بستگی به آموزش دارد بلکه تطبیق عملی و ساحه کاریابی درین زبان یکی از مهمترین شرط توسعه و بالندگی آن است .
بنآ مسئله زبان باید بشکل همه جانبه و کامپلکس حل گردد که این موضوع با ساختار نظام و تقسیم قدرت سیاسی در بین مرکز ومحلات و اشتراک فعال اقوام در اداره دولت با درنظرداشت شعاع وجودی آن قوم بستگی کامل دارد .

خواهران وبرادران!
بعداز یازدهم سپتمبر و جلسه بن که مردم تورک افغانستان نقش اساسی وکلیدی را در سرکوب رژیم تروریستی طالبان و القاعده بازی نمودند ولی بازهم این مردم به انزوای سیاسی و فرهنگی کشانیده شدند .
حلقات برتری جو که با به انحراف کشانیدن اذهان دولت های ذیدخل در قضیه افغانستان نسبت به واقعیت های عینی جامعه ، جلو قدرت را بدست گرفتند ، به جای آنکه با تآمین عدالت و حقوق مساوی برای همه ، دست به ایجاد ملت و مدنیت یازند ، نفاق افگنی ، ترور ، توطئه ، دسیسه و سرکوب را سرمشق فعالیت های خود قرار دادند .
درنتیجه این همه دسایس و تفرقه افگنی بدخواهان مردم ما ، جمع عدم پذیرش و اعتماد به همدیگر در بنای تعلقیت های سیاسی و آیدلوژیک دیروز و امروز ، مردم ما به خصوص قشر باسواد و روشنفکرجامعه تورک افغانستان ازهم پاشیده ، پراکنده ، بی اتفاق و حتی گاهی با همدیگر دشمنی میورزند .
با درنظرداشت واقعیتیکه فوقآ بطور بسیار کوتاه و مختصر بیان گردید ، مفکوره ایجاد یک مجموعه وسیع البنیاد وهمه شمول فرهنگی ومدنی بنام { فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان } بخاطر دو هدف مذکور اساسگذاری وبنا میگردد :
یک – اتحاد مردم ما در چهره اتحاد واقعی جامعه روشنفکری تورک های افغانستان
دو – مبارزه در راه احیای هویت تاریخی وفرهنگی تورکان افغانستان وبازیابی جای مناسب آن در مناسبات سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جامعه کثیر القومی کشور .
درمورد اتحاد جامعه روشنفکری تورکان افغانستان باید خاطرنشان نمود که ما قصد نداریم که دریک گردهمآئی همه فکر ها را باهم متحد ساخته و اختلافات نظری آنها را محو و نابود سازیم .

نظر سیاسی ، فکری و سلیقوی هر شخص برای ما محترم بوده و تمایل ، ارتباط و تعلقیت های سازمانی هرشخص نیز برای فدراسیون تورکان افغانستان بی ملال و قابل پذیرش است .
فدراسیون فرهنگی عبارت از کانون ایجاد دوستی ، اعتماد ، صمیمیت ، تفاهم ، گذشت ، همکاری ، حسن نیت ، سازندگی ، برابری و برادری میباشد که همه این مفاهیم ذیقیمت دربنای یک اصل استوار میباشد { هرکسیکه با ما دشمنی نمیکند ، او دوست ما میباشد } . البته آن گروه ویا افرادیکه منافع علیای مردم تورک افغانستان را با شوونیزم معامله میکند ، جدا ازین اصل است .
تخریب ، توهین ، ذهنیتگرائی ، خصومت ورزی و انواع پدیده های شومیکه باعث نفاق دربین مردم ما میگردد ، باییست خارج از چوکات فدراسیون قرار گیرد .
آئینه قضاوت اعمال و کردار شخص ویا گروه عبارت از منافع علیای مردم افغانستان در عموم و منافع تورکان کشور در خصوص میباشد .
مجموعه اجتماعی و مدنی که امروز ایجاد میگردد ، یک نهاد فرهنگی مستقل وغیر وابسته میباشد .
آنچه که درین خصوص جدآ تآکید میگردد اینست که هیچ شخصی ویا گروهی خیال تحمیل و تصرف را در ارتباط به فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان در ذهن خود جا ندهد .
فدراسیون فرهنگی خانه مشترک تمام کسانی خواهد بود که درمورد دفاع از فرهنگ ومنافع علیای اقوام تورک افغانستان درپهلوی منافع مشروع دیگر اقوام تلاش مینماید .

اندیشه ایجاد فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان به مثابه مرکز تجمع فرهنگی علمبرداران دموکراسی وعدالت اجتماعی یک امر تصادفی نیست ، بلکه این اندیشه والا ریشه تاریخی طولانی داشته ومحصول وضعیت نابسامان سیاسی ، اجتماعی وفرهنگی مردم ما در سده اخیر میباشد و در سالهای اخیر برجسته تر گردیده که درین راستا بسی کار های مشترک صورت گرفته و این طرح از زاویه های مختلف تدقیق ومطالعه گردیده است که خوشبختانه ما امروز شاهد قورولتای موسس آن هستیم .

دوستان گرانقدر !
هدف ما وصل کردن است نه فصل کردن :
همانطوریکه در برنامه فدراسیون تذکر رفته است ، ما قصد جدا سازی اقوام تورک افغانستان را از دیگر اقوام کشورنداریم .ما مصمم هستیم تا هر قدم نیک را در راه ایجاد ملت و وحدت ملی استقبال نمائیم .

اتحاد اقوام تورک افغانستان با هدف اتحاد و وصل کردن با دیگر اقوام صورت میگیرد ، زیراکه اگرخودما اتحاد نداشته باشیم ، اهمیت وتآثیرگذاری خواست ما در راه ایجاد صلح و وحدت ملی ناچیز میباشد وهیچ کس به دعوت صادقانه ما در تآمین عدالت اجتماعی پاسخ صادقانه نخواهد داد بلکه از حضور سمبولیک ما در رده های سیاسی ، اجتماعی و دولتی بنام دولت ملی ، حکومت ملی احزاب ملی وغیره نهاد های بنام ملی وفراگیر استفاده سمبولیک صورت میگیرد .
به قول معروف که میگویند { با حلوا گفتن دهن شیرین نمیشود } وحدت ملی و ملت با شعار دادن بوجود نمیآید
استقرار عدالت اجتماعی و حقوق مساوی اقوام مختلف ساکن کشور شرط اساسی ایجاد ملت و وحدت ملی محسوب میگردد ، آنچه که تا امروز در افغانستان وجود نداشته است .

ازهم پاشیدگی جامعه افغانستان را میتوان از دو جهت مطالعه کرد :
یک – جدائی وخصومت ذات البینی در بین هر قوم از یکجانب ،
دو- جدائی وخصومت در بین اقوام مختلف مملکت ازجانب دیگر
اگر ما بتوانیم اقوام تورک افغانستان را تحت شعاع یک مرامنامه مشروع متحد بسازیم ، کار بس بزرگی را در راه وحدت ملی انجام داده ایم ، زیراکه ما یک بخش عمده جامعه را متحد کرده ایم .
ما اضافه تر از دیگران نمیخواهیم بلکه ما میخواهیم در سرزمین آبائی خود مساویانه و برادرانه زیست نمائیم وهرکسیکه در فکر احیای استبداد دیروز است ویا برتری های نژادی را دامن میزند ، اشتباه نابخشودنی را مرتکب میگردد که عواقب ناگوار آن به نفع هیچ قومی نخواهد بود .

درحالیکه هویت فرهنگی ، قومی وزبانی دیگران را محترم میشماریم ، دست دوستی ، برادری وبرابری را بسوی همه ملیت ها واقوام دراز نموده و میگوئیم : بیائید هویت همدیگر را بپذیریم زیراکه پیروزی ما در وحدت ماست .

برادارن و خواهران عزیز :
درمورد طرح فدراسیون فرهنگی ، بیشتر دو موضوع طرف توجه و بحث علاقمندان این حرکت اعم از نخبگان وفرهنگیان عالی مقام قرار گرفته است :
یک – در قسمت نامگذاری آن
دو – در قسمت عرصه فعالیت های آن یعنی که فدراسیون فعالیت فرهنگی میکند ویااینکه سیاسی است !
درمورد انتخاب نام این مجموعه باید گفت :
چون اتحاد جامعه روشنفکری چه فردی وچه گروهی یکی از اهداف عمده این کانون را تشکیل میدهد وتمرکز بخشیدن نیروهای پراکنده فرهنگی در چوکات همچون نهاد طی برنامه مشخص ایجاب مینماید تا اصطلاح فدراسیون با درنظرداشت تعریف سیاسی و حقوقی آن برای نامگذاری مورد استفاده قرار بگیرد .
اما کلمه “تورکتبار” و “تورکان” که به عقیده من ،این هردو کلمه متحد المعنی ومتغایراللفظ هستند وپیشنهادات اکثریت دوستان به افضلیت کلمه “تورکان” تآکید مینماید . بدین ملحوظ نام این نهاد فرهنگی “ فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان “ پیشنهاد میگردد .
حالا که ما در قورولتای بزرگ موسس قرار داریم ، هرطوریکه نخبگان مجلس مصلحت میدانند ، تصمیم خواهند گرفت .

دوستان عزیز !
آنچه که مربوط عرصه فعالیت فدراسیون میگردد ، میتوان مختصرآ عرض نمود که :
فدراسیون یک نهاد فرهنگی میباشد اما فراموش نباید کرد که سیاست جزء فرهنگ بوده و در چارچوبه تعریف فرهنگ مطالعه میگردد .
مرزبندی در بین سیاست وفرهنگ غیرممکن ویا حداقل بی نهایت دشوار است .
ولی به همه حال ، خاطرنشان باید کرد که تمام فعالیت های فدراسیون مطابق مرامنامه فرهنگی فدراسیون صورت خواهد گرفت .

این بود سخنان کوتاه من

تشکر از توجه شما

حالا برایم ۱۵ دقیقه وقت دادند تا اگر سوالاتی باشد مطرح کنید

Search Archive

Search by Date
Search by Category
Search with Google

Photo Gallery

© 2022 ففتا. تمام حقوق محفوظ و متعلق به ففتا است. ورود - میزبانی وب آی پی پلنز

مقالات منتشره در سايت ففتا بيانگر نظريات نويسندگان آن است و فدراسیون فرهنگی توركان افغانستان مسئوليت آنرا ندارد. ازطرف اداره سايت